Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1340/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan ngày 01/4/2003 về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Số hiệu: 1340/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 01/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1340/TCHQ-KTTT
V/v quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tiếp theo văn bản hướng dẫn về quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy số 2627 TC/TCT ngày 24/3/2003 củ Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị  một số công việc như sau:

1. Theo qui định tại Thông tư số 92/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 20/11/2001 của liên Bộ Tài chính-Bộ Công nghiệp-Tổng Cục Hải quan và Thông tư liên tịch số 52/2002/TTLT-BTC-BCN thì sau 30 ngày kể từ khi hoàn thành thủ tục hải quan, doanh nghiệp có trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ lô hàng nhập khẩu (bản sao có giấy xác nhận của cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu) cho cơ quan nơi đăng ký thủ tục, như vậy Hải quan nơi đăng ký thủ tục nội địa hoá phải có đủ bộ hồ sơ.

* Để thực hiện kiểm tra hồ sơ trước khi xét duyệt kết quả quyết toán của doanh nghiệp, các đơn vị liên quan cần triển khai gấp các công việc như sau:

a. Đối với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu

a1. Thành lập bộ phận kiểm tra lại hồ sơ nhập khẩu của từng cửa khẩu

+ Nếu hồ sơ đảm bảo theo đúng qui định thì tập hợp bảng kê riêng rẽ cho từng cửa khẩu, đối với từng loại xe của từng doanh nghiệp

+ Trường hợp nhập khẩu riêng lẻ thì tập hợp trên cơ sở số liệu đã tổng hợp quyết toán riêng lẻ

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo theo qui định thì tập hợp riêng và nêu rõ nguyên nhân không đảm bảo hợp lệ

+ Sau đó, tổng hợp chung của toàn Cục gửi kèm bản kê của từng cửa khẩu cho:

+ Vụ kiểm tra Thu thuế XNK (1 bản)

+ Cục Hải quan đăng ký thủ tục nội địa hoá (1 bản)

(Theo mẫu kèm)

a2. Sẵn sàng cung cấp đủ tình hình và hồ sơ nhanh nhất phục vụ cho yêu cầu của đơn vị làm quyết toán (Cục Thuế và Cục Hải quan nơi đăng ký thủ tục)

a3. Tiếp nhận kết quả quyết toán từ đơn vị làm quyết toán để tổ chức việc tính lại thuế, truy thu truy hoàn hoặc Điều phối việc truy thu, truy hoàn giữa các Chi cục trong phạm vi toàn Cục. Trường hợp xử lý truy thu, truy hoàn trong phạm vi toàn cục xong mà số tiền còn phải truy hoàn thì báo cáo về Vụ Kiểm tra thu Thuế để kiểm tra Điều phối giữa các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong phạm vi toàn quốc.

b. Đối với Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký nội địa hoá

b1. Thành lập tổ quyết toán để phối hợp với Cục thuế địa phương để làm cơ sở quyết toán

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị Hải quan gửi đến theo từng doanh nghiệp (theo mẫu đính kèm)

- Phối hợp với Cục Thuế thực hiện quyết toán

- Cung cấp hồ sơ nhập khẩu kèm với bảng tổng hợp của từng doanh nghiệp gửi Cục thuế địa phương.

b2. Tiếp nhận kết quả quyết toán từ Cục Thuế của từng doanh nghiệp và sao gửi kịp thời cho:

+ Vụ Kiểm tra Thu thuế XNK

+ Cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu

c. Đối với Vụ Kiểm tra Thu thuế XNK:

- Theo dõi, đôn đốc các công việc liên quan đến công tác quyết toán, đảm bảo việc quyết toán được nhanh gọn

- Tiếp nhận kết quả quyết toán từ Hải quan đăng ký và đối chiếu với số liệu từ đơn vị Hải quan làm thủ tục

- Tổ chức việc Điều phối đối với những trường hợp truy thu, truy hoàn liên quan đến nhiều Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Thường trực xử lý các trường hợp vướng mắc trong truy thu, truy hoàn

d. Thời hạn quyết toán:

Thời gian tập trung giải quyết công việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy cần khẩn trương, tích cực để xong trước 30/4/2003. Vì vậy, các đơn vị nơi doanh nghiệp nhập khẩu phải tiến hành lập bảng kê xong trước ngày 7/4/2003 và gửi về đầu mối theo hướng dẫn trên. Cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký nội địa hoá tập hợp gửi Cục Thuế trước ngày 15/4/2003.

2. Yêu cầu về xử lý trong truy thu, truy hoàn

- Việc xử lý truy hoàn chỉ thực hiện sau khi cần trừ xong các Khoản phải truy thu hoặc Khoản nợ thuế còn tồn đọng.

- Giải quyết dứt Điểm năm 2002 trước, đồng thời xử lý các Khoản liên quan đến năm 2001 về trước.

Tổng Cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công việc quyết toán thuế năm 2002. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng Cục Hải quan (Vụ Kiểm tra Thu thuế XNK) để xử lý

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Cục hải quan tỉnh, thành phố..........................................

Chi cục hải quan cửa khẩu ..............................................

Mẫu số 1b/c

BẢNG KÊ TỜ KHAI NHẬP KHẨU BỘ LINH KIỆN XE MÁY, ĐỘNG CƠ XE MÁY TRONG NĂM 2002

- Tên công ty nhập khẩu: ...............................................

- Loại xe: .....................thuế suất đã tạm tính.....................(%)

Thứ tự

Tờ khai nhập khẩu

Số lượng nhập khẩu

Số thông báo thuế

Số thuế đã tính

Số thuế đã nộp

Theo biên lai

Số thuế chưa nộp

Ghi chú

Số

Ngày, tháng

Số

Ngày, tháng

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Người lập bảng kê                                Ngày tổng hợp: Ngày...... tháng.......năm 2003      (Ký)     Lãnh đạo Chi cục hoặc trưởng phòng nghiệp vụ                                                                       (Ký)

 

Cục Hải quan tỉnh, thành phố ....................................

Mẫu số 2bc
(dành cho đơn vị làm thủ tục)

BẢNG TỔNG HỢP LINH KIỆN XE MÁY, ĐỘNG CƠ XE MÁY NHẬP KHẨU TRONG  NĂM 2002

- Tên công ty nhập khẩu: ........................................................

 - Loại xe: .....................thuế suất đã tạm tính.....................(%)

Thứ  tự

Tên cửa khẩu nhập

Số lượng nhập khẩu

Số thuế tạm tính

Số thuế đã nộp

Số thuế chưa nộp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

          Trưởng phòng nghiệp vụ                           Ngày tổng hợp: Ngày...... tháng.......năm 2003      (Ký)     Lãnh đạo Chi cục hoặc trưởng phòng nghiệp vụ                                                                       (Ký)

 

Cục Hải quan tỉnh, thành phố ....................................

Mẫu số 3bc
(dùng cho Hải quan nơi đăng ký)

BẢNG TỔNG HỢP LINH KIỆN XE MÁY, ĐỘNG CƠ XE MÁY NHẬP KHẨU TRONG  NĂM 2002

- Tên công ty nhập khẩu: ........................................................

- Loại xe: .....................thuế suất đã tạm tính.....................(%)

Thứ  tự

Tên Cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu

Số lượng nhập khẩu

Số thuế tạm tính

Số thuế đã nộp

Số thuế chưa nộp

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

          Trưởng phòng nghiệp vụ                           Ngày tổng hợp: Ngày...... tháng.......năm 2003      (Ký)     Lãnh đạo Chi cục hoặc trưởng phòng nghiệp vụ                                                           (Ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1340/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan ngày 01/4/2003 về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0