Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1237/TCHQ-TXNK năm 2018 về phí CIC, DO, vệ sinh container do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1237/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 08/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/TCHQ-TXNK
V/v phí CIC, DO, vệ sinh container

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Hải quan phát hiện có trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phát sinh các Khoản phí CIC/EIS (Khoản phụ phí vận tải biển do hãng tàu thu nhằm Mục đích bù đắp chi phí vận chuyển container rỗng từ các nơi khác về nơi có nhu cầu xuất hàng), phí D/O (phí chứng từ), phí vệ sinh container... đáp ứng các Điều kiện cộng vào trị giá hải quan, tuy nhiên chưa được doanh nghiệp thực hiện khai báo và đóng thuế theo đúng quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định tại Khoản 2 Điều này;

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì trị giá giao dịch là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu sau khi đã được Điều chỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 15 Thông tư này.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì chỉ Điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các Điều kiện sau: (1) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; (2) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; (3) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan;

Căn cứ quy định tại điểm g, Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên là Khoản phải cộng vào trị giá tính thuế (trừ chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên). Theo đó, phí CIC/EIS, D/O, vệ sinh container liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các Điều kiện cộng thì được xem xét là Khoản Điều chỉnh cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Do vậy, để việc khai báo đầy đủ các Khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ thực tế nhập khẩu để:

1. Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo đầy đủ các Khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên đáp ứng các Điều kiện cộng nêu trên.

2. Tăng cường công tác kiểm tra tại khâu thông quan hàng hóa để kịp thời phát hiện đối với các trường hợp có phát sinh các Khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các Điều kiện cộng nêu trên nhưng doanh nghiệp không thực hiện khai báo đầy đủ để cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, yêu cầu doanh nghiệp khai báo bổ sung theo đúng quy định.

3. Đối với các tờ khai đã thông quan hàng hóa thì tiến hành rà soát kiểm tra, kiểm tra sau thông quan, thanh tra để phát hiện các Khoản phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu đến cửa khẩu nhập đầu tiên và đáp ứng các Điều kiện cộng nêu trên nhưng các doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai đầy đủ và chưa cộng vào trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu thì thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để thu đủ tiền thuế, tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT.Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (Cao Hòa -3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE VIETNAM GENERAL DEPARTMENT OF CUSTOMS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1237/TCHQ-TXNK
Re. CIC, Do and container cleaning charges

Hanoi, March 8, 2018

 

To: Departments of provinces and cities,

Through its inspection and audit, although the General Department of Customs has found that certain importing enterprises liable for the CIC/EIS charge (this charge is defined as a maritime shipping surcharge collected by the shipper for the purpose of offsetting costs incurred by transporting empty containers from other places to points of embarkation), D/O charge and container cleaning charge, etc. qualifying for being aggregated with customs value, these enterprises have yet to declare such charges and pay relevant taxes in accordance with regulations in force.    On this issue, the General Department of Customs, by this document, gives the following opinions:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1237/TCHQ-TXNK năm 2018 về phí CIC, DO, vệ sinh container do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.113

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255