Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11937/TXNK-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 02/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11937/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Tonalegal.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2410/CV-TONA/2020 ngày 24/10/2020 và số 1310/CV-TONA/2020 ngày 13/10/2020 của Công ty luật TNHH Tonalegal (Công ty) (theo Giấy ủy quyền số 1105/2020/GUQ ngày 11/05/2020 của Công ty TNHH KSB Việt Nam) về vướng mắc phân loại mặt hàng “van cầu”. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Việc phân loại “Van cầu” nêu trên, ngày 13/8/2020 Cục Thuế xuất nhập khẩu đã có công văn số 8499/TXNK-PL, theo đó trường hợp xác định mặt hàng là van chuyên dụng truyền động “thủy lực/khí nén” trong hệ thủy lực hoặc khí nén mà từ đó nguồn năng lượng được cung cấp dưới dạng chất lưu nén (chất lỏng hoặc khí) thì được ưu tiên xem xét phân loại trước tại phân nhóm 8481.20. Tuy nhiên, thông tin giải trình và bổ sung của Công ty chưa đủ cơ sở để xác định mặt hàng là van chuyên dụng truyền động “thủy lực/khí nén” và chưa đủ cơ sở để xác định bản chất và mã số chính xác cho mặt hàng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Do vậy, đề nghị Công ty căn cứ các quy định hiện hành đối chiếu với hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, đặc điểm thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã số phù hợp cho mặt hàng “van cầu” nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty Luật TNHH Tonalegal biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (để biết);
- Lưu: VT, PL- My (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11937/TXNK-PL ngày 02/11/2020 về phân loại mặt hàng “van cầu” do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


190

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167