Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1066/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 22/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3526/HQBRVT-GSQL ngày 19/11/2018, s 3949/ HQBRVT-GSQL ngày 19/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc liên quan đến việc xác định ưu đãi đầu tư của dự án. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 thì “Dự án đang được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có mức ưu đãi cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án; trường hợp mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi về thuế xuất khu, thuế nhập khẩu quy định tại Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.”

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 thì “Hàng hóa nhập khẩu đ tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu...”.

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì “Đối với cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khu đối với các sản phm tàu biển xuất khu và miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc, trang thiết bị đ tạo tài sản cđịnh; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản c định; nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được”.

Căn cứ quy định tại khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu đsản xuất của các dự án đu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu dĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, m đun nước, máy sy khô tóc, làm khô tay, rượu, bia, thuốc lá và những mặt hàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất”.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định các tiêu chí xác định dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, bao gồm: Dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa được sử dụng tại Việt Nam.

Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 thì Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc xác định ngày bắt đầu sản xuất để làm cơ sở miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm là ngày doanh nghiệp thực tiến hành hoạt động sản xuất và được xác nhận bởi Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế... nơi doanh nghiệp đang hoạt động hoặc được xác nhận bởi Sở Công thương nơi có dự án trong trường hợp doanh nghiệp không hoạt động trong các khu nêu trên.

Căn cứ quy định tại khoản 12, mục III, Danh mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì ng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa sản xuất được tại Việt Nam ” thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

Căn cứ quy định tại khoản 8 mục I Danh mục B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì dự án “đóng tàu” thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì “Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đu tư khác nhau được áp dụng mức ưu đãi cao nhất”.

Căn cứ Điều 7 Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 18/07/2012, Điều 2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần 4 ngày 21/6/2016 do BQL các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp thì “doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật thuế XNK số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010”.

Theo công văn số 3697/BKHCN-ĐTG ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận “tính đến thời điểm hiện tại, công nghệ sản xuất ca nô, tàu thuyền từ vật liệu PPC được sử dụng tại dự án “Bến thuyn du lịch” của Công ty CP Công nghệ Việt Séc là công nghệ mới, lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam; dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP”.

1. Về việc miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án trong thời hạn năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất

Căn cứ các quy định và công văn số 3697/BKHCN-ĐTG nêu trên, trường hợp của Công ty CP Công nghệ Việt Séc được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 18/7/2012 cho dự án đầu tư “Bến thuyền du lịch” được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu theo lĩnh vực ng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa sản xuất được tại Việt Nam” quy định tại khoản 12, mục III, Danh mục A, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP từ ngày được Bộ Khoa học và công nghệ xác nhận công nghệ sản xuất ca nô, tàu thuyền từ vật liệu PPC được sử dụng tại dự án “Bến thuyền du lịch” của Công ty CP Công nghệ Việt Séc là công nghệ mới, lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định, công văn hướng dẫn số 3697/BKHCN-ĐTG của Bộ Khoa học và công nghệ để miễn thuế theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu cho dự án đầu tư “Bến thuyền du lịch” của Công ty CP Công nghệ Việt Séc.

2. Về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án, cơ sở đóng tàu

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, trường hợp dự án đầu tư “Bến thuyền du lịch” của Công ty CP Công nghệ Việt Séc được hưởng ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực “Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới chưa sản xuất được tại Việt Nam”, đã lựa chọn miễn thuế theo quy định tại khoản 14 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì không được miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC- BTC;
- Lưu: VT, TXNK - CST (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1066/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.648

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217