Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 105/CNTT-TK về việc Hướng dẫn khai hải quan và cập nhật thông tin liên quan đến hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 105/CNTT-TK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 105/CNTT-TK
V/v Hướng dẫn khai hải quan và cập nhật thông tin liên quan đến hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua Tổng cục Hải quan đã nhận được một số ý kiến của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh về những vướng mắc khi thực hiện công văn số 1668/TCHQ-CNTT ngày 23/03/2007 liên quan đến việc khai hải quan và cập nhật thông tin của hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ đối với loại hình nhập nguyên liệu để gia công và sản xuất xuất khẩu. Để thống nhất thực hiện trong toàn quốc, Tổng cục hải quan hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về việc khai và cập nhật tiêu chí “Đơn vị tính”:

1.1. Đối với tất cả các Cat (trừ Cat số 359/659S)

Trong trường hợp việc khai đơn vị tính là “tá” cho tất cả các Cat (trừ Cat số 359/659S-Quần áo bơi) dẫn đến tình trạng không thanh khoản được hợp đồng trên máy đối với loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu (do đơn vị tính đã được đăng ký trong bảng định mức không phải là “tá”), thì việc khai và cập nhật thông tin tiêu chí “Đơn vị tính” tại ô số 16 thực hiện thống nhất với việc khai tiêu chí “Đơn vị tính” trong bảng đăng ký định mức.

1.2. Đối với Cat số 359/659S

1.2.1. Khai trên tờ khai Hải quan:

Đối với nhóm mặt hàng mà đơn vị tính không phải là “Kg” thì doanh nghiệp phải khai như sau:

- Tại ô số 16: khai 02 loại đơn vị tính.

+ Đơn vị tính thứ nhất là đơn vị tính đã đăng ký trong bảng định mức (chiếc, cái, bộ,….);

+ Đơn vị tính thứ hai là “Kg” đặt trong dấu ngoặc đơn.

- Tại các ô số 15-Lượng, 17-Đơn giá nguyên tệ: khai các nội dung tương ứng với 02 đơn vị tính đã nêu trên. Các chỉ tiêu tương ứng với đơn vị tính là “Kg” thì đặt trong dấu ngoặc đơn.

Ví dụ:

13. TÊN HÀNG QUY CÁCH PHẨM CHẤT

14. MÃ SỐ HÀNG HÓA

15. LƯỢNG

16. ĐƠN VỊ TÍNH

17. ĐƠN GIÁ NGUYÊN TỆ

18. TRỊ GIÁ NGUYÊN TỆ

HTS6112310010; CAT659S; Quần bơi của nam dệt kim từ sợi tổng hợp

6112311000

100

(2)

chiếc

(kg)

5

(250)

500

1.2.2. Cập nhật thông tin vào hệ thống:

- Đối với các chỉ tiêu gồm Đơn vị tính (ô số 16), Lượng (ô số 15), Đơn giá nguyên tệ (ô số 17) được cập nhật vào hệ thống tương ứng với đơn vị tính thứ nhất (chiếc, cái, bộ,…..)

- Tại trường “Trọng lượng” trên màn hình “Đăng ký tờ khai mậu dịch xuất/nhập khẩu” cập nhật giá trị bằng tổng giá trị lượng (tương ứng với đơn vị tính thứ 2 là “kg”) của tất cả các dòng hàng.

2. Về việc khai và cập nhật tiêu chí “Tên hàng”:

- Đối với các hợp đồng gia công hoặc sản xuất xuất khẩu đã đăng ký danh mục sản phẩm xuất khẩu trước thời điểm ngày 23/3/2007, công chức hải quan phải hiệu chỉnh tên sản phẩm đã đăng ký theo hướng dẫn tại điểm 3 mục 1 của công văn số 1668/TCHQ-CNTT;

- Đối với các hợp đồng gia công hoặc sản xuất xuất khẩu đăng ký danh mục sau thời điểm 23/03/2007, công chức Hải quan phải hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tên sản phẩm kèm theo mã HTS và mã Cat như hướng dẫn tại điểm 3 mục 1 của công văn số 1668/TCHQ-CNTT.

3. Đối với các doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử hoặc khai hải quan từ xa: việc nhập các thông tin vào máy tính được tiến hành giống như thao tác của công chức hải quan.

4. Về việc hiệu chỉnh các chương trình.

Để đáp ứng yêu cầu thu nhập thông tin liên quan đến hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Tổng cục Hải quan đã tiến hành hiệu chỉnh hệ thống Quản lý tờ khai (SLXNK) và hệ thống Quản lý thông tin giá tính thuế. Vì vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

- Tải bản nâng cấp các chương trình, tài liệu hướng dẫn nâng cấp tại các địa chỉ dưới đây trong mạng nội bộ của ngành Hải quan:

+ \\192.40.1.3\QLRR_Update\SLXNK Update 2007_05_03 hoặc

+ http://10.224.33.10/forum, file SLXNK Update 2007_05_03.zip

- Thực hiện việc nâng cấp chương trình cho các Chi cục, Văn phòng Cục theo hướng dẫn trong tài liệu;

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan (qua Cục CNTT & Thống kê Hải quan – số điện thoại: 04.8271815, Fax: 04 8722810 hoặc địa chỉ http://10.224.33.10/forum) để nhận được hỗ trợ kịp thời.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện những nội dung công việc nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Phó tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ GSQL, Cục ĐTCBL (để biết);
- Trang Thông tin điện tử Hải quan;
- Lưu VT, CNTT-TKHQ (2b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 105/CNTT-TK về việc Hướng dẫn khai hải quan và cập nhật thông tin liên quan đến hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77