Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6160/UBND-GT tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông Nghệ An

Số hiệu: 6160/UBND-GT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Huỳnh Thanh Điền
Ngày ban hành: 03/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6160/UBND-GT
V/v: ng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông do các Huyện làm chủ đầu tư

Nghệ An, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tnh ủy, UBND tnh, sự kiểm tra giám sát chặt chỗ của các Sở chuyên ngành và sự tích cực của UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND các huyện) trong công tác quản lý dự án nên nhìn chung chất lượng xây dựng các công trình giao thông do UBND các huyện làm Chủ đầu tư đã có chuyn biến, hạn chế được sai sót; nhiều công trình sau khi hoàn thành đưa vào khai thác đm bảo chất lượng, góp phần phát huy được hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh đó tại một s công trình, dự án giao thông do UBND huyện làm Chủ đu tư trong quá trình triển khai thực hiện và khi đưa vào sử dụng đã có một s tồn tại, khiếm khuyết về cht lượng ở một số bộ phận hoặc hạng mục công trình không đáp ứng được yêu cầu kỹ mỹ thuật, chất lượng, thời gian thi công kéo dài, bảo đảm an toàn giao thông không tốt, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ngoài nguyên nhân khách quan như do lưu lượng xe tăng đột biến, xe quá tải, còn có nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý chất lượng tại một số dự án chưa được Chủ đầu tư quan tâm chỉ đạo, năng lực một số Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (Ban QLDA), Nhà thầu xây lắp, Nhà thầu tư vấn còn yếu.

Đ nâng cao và tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình giao thông do UBND các huyện làm chủ đầu tư, trong thời gian tới yêu cầu các S ngành, địa phương liên quan trin khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Đối với các Chủ đầu tư (UBND các huyện, TP, TX):

- Tổ chức kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực Ban Quản lý dự án đảm bảo năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cu và hoàn thành nhiệm vụ được giao; nếu không đủ năng lực quản lý các dự án theo quy định thì hợp đồng thuê Đơn vị tư vấn thực sự có năng lực, kinh nghiệm về qun lý các dự án như các Ban Quản lý dự án chuyên ngành.

- Ph biến, quán triệt, thực hin các văn bản quy định về XDCB; Tổ chức thực hiện tốt những văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, bảo đảm kỷ cương trong hoạt động xây dựng; kiên quyết xử lý nghiêm khc các cá nhân, tập thể có vi phạm về chất lượng, tiến độ theo quy định; các cá nhân, tổ chức có liên quan không được can thiệp làm sai các quy định quản lý chất lượng

- Tổ chức quản lý chặt ch công tác tuyển chọn Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu xây lắp, đảm bảo lựa chọn đơn với đủ năng lực, kinh nghiệm, không chọn các đơn vị yếu, đã để xảy ra các sai phạm; Các Chủ đầu tư phải xác định, quán triệt đây là nhiệm vụ quan trọng, giữ vai trò then chốt, quyết định tới tiến độ, chất lượng của công trình, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý dự án, củng cố tổ chức, bộ máy hoạt động nhm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện dự án.

- Trong quá trình triển khai thực hiện dự án cần tăng cường kiểm soát và xác định rõ: nguồn gốc xuất xứ của vật liệu, vị trí mỏ vật liệu sử dụng cho công trình đm bo tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt; Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ chất lượng phòng thí nghiệm, chất lượng thí nghiệm viên phục vụ cho dự án.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong công tác kho sát thiết kế, lập Tổng mức đầu tư, dự toán; đảm bảo chất lượng ở tất cả các bước của quá trình đầu tư; đảm bảo công trình thiết kế bền vững, đúng tiêu chuẩn thiết kế, phù hợp với điều kiện khai thác, sử dụng; không được để xảy ra thất thoát, lãng phí cũng như không để tính thiếu giá thành xây dựng công trình, đảm bảo đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu các giai đoạn của các hạng mục công trình theo đúng quy định; các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng thì phải được kịp thời xử lý,..

- Sau khi khởi công công trình giao thông phải thông báo v thông tin công trình gửi cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (Sở GTVT) để biết và theo dõi, lập kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu.

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra các dự án thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý để kịp thời tháo g vướng mắc, khó khăn; chấn chỉnh công tác quản dự án, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án hoàn thành đm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

- Tổ chức tuyên truyền, công khai thông tin về dự án theo quy định tại Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/04/2005 của Th tướng Chính phủ; Xem xét, xử lý kịp thời các phản ánh của nhân dân về các hành vi vi phạm quy định quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật.

2. Các Sở: Xây dựng, GTVT, Kế hoạch & Đầu tư:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân cấp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; tổ chức kiểm tra, thanh tra đối với các dự án đã và đang trin khai, kịp thời chấn chỉnh đối với các dự án có đề xảy ra các sai phạm về chất lượng, kỹ mỹ thuật và tổ chức hậu kiểm đối với việc sửa cha các sai phạm này.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: tổ chức kiểm tra và kịp thời tham mưu UBND tnh các giải pháp x lý phù hợp tránh kéo dài thời gian xây dựng tại các công trình giao thông đang triển khai thực hiện, nhằm tránh gây lãng phí và hiệu quả đầu tư dự án thấp.

Yêu cầu Các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND t
nh (đ b/c);
- Ph
ó Chủ tịch CN UBND tnh;
- Ch
ánh VP; Phó VPCN UBND tnh;
- Lưu: VT, ĐTXD(A).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
P
HÓ CHỦ TCH
Huỳnh Thanh Điền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6160/UBND-GT ngày 03/09/2015 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông do các Huyện làm chủ đầu tư do tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.011

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!