Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 601/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2008/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 601/SXD-KTKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: ***
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/SXD-KTKH
V/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2008/TT-BXD .

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

Các Sở, cơ quan ngang Sở;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động xây dựng;

 

Ngày 22/02/2008 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (Đăng công báo số 165+166 ngày 08/3/2008).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 900/UBND-CN ngày 11/3/2008 v/v giao Sở Xây dựng chủ trỡ phối hợp với các ngành liên quan có trách nhiệm triển khai hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra các Chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng theo đúng tinh thần Thông tư số 05/2008/TT-BXD. Sau khi đối chiếu những nội dung hướng dẫn tại Thông tư 05/2008/TT-BXD với thực tế đầu tư xây dựng; tình hình biến động giá nguyên, nhiên vật liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong năm 2007 và quý I/2008; sở Xây dựng Thanh Hóa hướng dẫn, thống nhất một số nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008, đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1.1. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.2. Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Nguyên tắc điều chỉnh:

2.1.Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng cho khối lượng thi công xây lắp chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu (sau đây gọi là khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá). Thời điểm điều chỉnh, danh mục nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được điều chỉnh giá cụ thể như sau:

TT

Loại nguyên nhiên vật liệu

Thời điểm bắt đầu được điều chỉnh

1

Kim loại: đồng, chì, nhôm, sắt thép và sản phẩm từ thép như: hoa sắt, cửa sắt, cửa nhựa lõi thép, ống nước, phụ kiện ống nước, tôn các loại, dây điện v.v.

01/01/2007

2

Xăng dầu.

01/7/2007

3

Nhựa đường, gạch đất nung, gỗ các loại.

01/10/2007

4

Xi măng các loại, đá xây dựng, cát xây dựng.

01/01/2008

Khi điều chỉnh giá xăng dầu cần lưu ý: Khối lượng xây lắp thực hiện sau ngày 01/01/2008, đã thực hiện điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) là 1,08 như hướng dẫn tại văn bản số 368/SXD-KTKH ngày 28/02/2008 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD thỡ trong hệ số 1,08 đã xác định với giá xăng dầu tại thời điểm tháng 01/2008; mức chênh lệch giá xăng dầu là mức chênh lệch giữa thời điểm thi công thực tế và mức giá tháng 01/2008 được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng để điều chỉnh giá xác định theo định mức đã sử dụng để phê duyệt dự toán xây dựng công trình hoặc phê duyệt giá trúng thầu xây dựng công trình.

2.2. Khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá, mức điều chỉnh giá do chủ đầu tư, nhà thầu xác định và tự chịu trách nhiệm.

2.3. Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh, cần xác định rõ các nội dung điều chỉnh như: Phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh… và chỉ được tính từ thời điểm có biến động giá do chủ đầu tư và nhà thầu xác định phù hợp với tiến độ đã xác định trong hồ sơ trúng thầu và quy định tại điểm 2.1 trên. Nhà thầu thực hiện công việc ở thời điểm có biến động giá nhưng do lỗi chủ quan của nhà thầu (chậm tiến độ thực hiện theo hợp đồng; chất lượng xây lắp/chế tạo không đảm bảo phải làm lại…) thì không được điều chỉnh biến động giá.

- Chủ đầu tư kiểm tra, xử lý cụ thể khối lượng xây lắp được bù giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với những công trình có tiến độ thi công thực tế không phù hợp với tiến độ đã xác định trong hồ sơ trỳng thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xử lý này.

- Trường hợp nhà thầu đã được chủ đầu tư giải quyết khâu dự trữ vật liệu xây dựng phục vụ xây lắp, chế tạo kết cấu thành phẩm, kết cấu bán thành phẩm, thiết bị phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình; đã được chủ đầu tư cho ứng kinh phí tương ứng với phần khối lượng vật liệu xây dựng để chuẩn bị phục vụ xây lắp/chế tạo thì khối lượng vật tư dự trữ, khối lượng vật tư tương ứng với kinh phí đã ứng không được điều chỉnh biến động giá.

2.4. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án sử dụng vốn nhà nước thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

2.5. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định.

3. Phương pháp điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định cho từng hợp đồng thi công xây dựng công trình, từng gói thầu và cho cả dự án. Phần chi phí bổ sung do điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng bổ sung và là căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu, điều chỉnh dự toán công trình và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp, hướng dẫn tại phụ lục kèm theo văn bản này.

4. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung

- Đối với các gói thầu đã chỉ định thầu và tự thực hiện dự án, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng xây dựng hoặc hợp đồng đang thực hiện (theo giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định) thì chủ đầu tư xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo hướng dẫn tại mục 3 nêu trên để làm căn cứ điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

- Đối với các gói thầu, hạng mục công trình, công trình chưa lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán theo các qui định hiện hành.

- Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được xác định như sau:

Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh

=

Dự toán công trình đã phê duyệt

+

Các dự toán chi phí xây dựng bổ sung

5. Điều chỉnh giá gói thầu sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung:

Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giá gói thầu như sau:

Giá gói thầu điều chỉnh

=

Giá trúng thầu đã được phê duyệt

+

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt và gửi kết quả để báo cáo người quyết định đầu tư. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

6. Điều chỉnh tổng mức đầu tư sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung

- Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư dự án thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

7. Điều chỉnh hợp đồng sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

- Đối với những hợp đồng đã ký kết, thì căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

- Đối với những gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Đối với trường hợp điều chỉnh hình thức giá hợp đồng từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư (về nội dung điều chỉnh như: Phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh…) cho phép trước khi thực hiện. Nội dung hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Đối với những dự án sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đấu thầu thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

- Thành phần chủ yếu của báo cáo xin điều chỉnh hình thức hợp đồng gồm :

1. Các quy định của hợp đồng liên quan đến các điều kiện điều chỉnh giá, đơn giá hợp đồng.

2. Khối lượng công việc cũn lại

3.Thời gian cũn lại theo hợp đồng.

4. Khối lượng vật tư vật liệu cần thiết để thi công khối lượng cũn lại

5.Đề xuất phương pháp điều chỉnh hợp đồng.

6.Xác định mức trượt giá của khối lượng cũn lại

7. Dự kiến giá hợp đồng sau chuyển đổi

8. Đánh giá năng lực nhà thầu thi công

9. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án/ gói thầu sau khi thực hiện việc điều chỉnh hình thức hợp đồng.

8/ Tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá, tổ chức tính toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dự toán chi phí xây dựng bổ sung, dự toán điều chỉnh, giá gói thầu, tổng mức đầu tư được điều chỉnh phù hợp với từng thời điểm biến động giá vật liệu xây dựng để làm cơ sở cho việc bổ sung chi phí xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.

- Đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 (không kể việc đã hoặc chưa hoàn tất công nợ) thì không điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại văn bản này.

- Việc chuyển tiếp các dự án đầu tư xây dựng công trình theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng, hợp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 601/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2008/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215