Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện của Công văn 609/UBND-XDCB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 53/UBND-XDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/UBND-XDCB
V/v điều chỉnh quy định thực hiện của Công văn 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2009 của UBND Tỉnh

Thành phố Cao Lãnh, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gởi:

- Các sở, ban ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị, thành phố.

 

Xét công văn số 1099/SXD-KTKT ngày 14/12/2009 của Sở Xây dựng về việc ban hành văn bản thay thế Công văn 609/UBND-XDCB của UBND Tỉnh (có đính kèm); Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận ngưng thực hiện việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng (VLXD) theo Công văn 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2009 của UBND Tỉnh đối với gói thầu trong các trường hợp:

a. Các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu với hình thức hợp đồng có "điều chỉnh giá VLXD" nhưng chưa tổ chức chọn thầu thì không phải điều chỉnh lại kế hoạch đấu thầu và được tính là hình thức hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo đơn giá cố định (không "điều chỉnh giá VLXD").

b. Các gói thầu đang tổ chức chọn thầu (đấu thầu rộng rãi, hoặc chỉ định thầu) nhưng chưa mở thầu thì Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo bổ sung bằng văn bản cho các đơn vị mua hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu đối với hình thức chỉ định thầu) việc áp dụng hình thức hợp đồng không "điều chỉnh giá VLXD" và kéo dài thời gian đóng thầu theo quy định.

Trường hợp này áp dụng cho cả các gói thầu đã được cấp thẩm quyền huỷ kết quả đấu thầu và cho đấu thầu lại, hoặc được gia hạn thời gian đóng thầu.

2. Gói thầu được tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh giá VLXD theo Công văn 609/UBND-XDCB ngày 28/11/2009 của UBND Tỉnh trong các trường hợp:

a. Gói thầu đã ký hợp đồng thi công; gói thầu đang triển khai thi công.

b. Gói thầu đang trong quá trình tổ chức chọn thầu (đấu thầu rộng rãi, hoặc chỉ định thầu) nhưng đang trong giai đoạn đã được mở thầu cho đến phê duyệt kết quả chọn thầu.

3. Về thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án khi dự án có gói thầu thuộc các trường hợp tại phần 2 Công văn này: cho phép thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư theo khoản 4.8 phần I Công văn 609/UBND-XDCB đến hết ngày 31/3/2010 (cụ thể: "Các trường hợp điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do biến động giá làm vượt tổng mức đầu tư (bao gồm cả chi phí dự phòng) đã được phê duyệt thì cho phép chủ đầu tư thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và trình người quyết định đầu tư phê duyệt khi dự án hoàn thành"); từ ngày 01/4/2010 về sau, nếu việc "điều chỉnh giá VLXD" làm vuợt tổng mức đầu tư thì việc điều chỉnh tổng mức phải thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Thời điểm thực hiện Công văn này: kể từ ngày 01/02/2010.

5. Giao cho Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Tỉnh trong quá trình thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu VT + NC/XD.tvt.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Vĩnh Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/UBND-XDCB điều chỉnh quy định thực hiện của Công văn 609/UBND-XDCB do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161