Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5171/VPCP-KGVX về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chính khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5171/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 29/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5171/VPCP-KGVX
V/v: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chính khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3554/BKHĐT-GSTĐ ĐT ngày 6 tháng 6 năm 2011) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 445/UBND-XDCB ngày 18 tháng 3 năm 2011), ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1240/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 4 năm 2011), của Bộ Tài chính (công văn số 5490/BTC-ĐT ngày 27 tháng 4 năm 2011), Bộ Xây dựng (công văn số 589/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 4 năm 2011) về việc Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chính khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chính khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý theo hình thức hợp đồng BT; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo hoàn thiện lại Đề xuất dự án trên cơ sở tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan nêu tại các công văn trên để có cơ sở phê duyệt Đề xuất dự án và bổ sung dự án vào danh mục dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT; cần lưu ý thống nhất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy mô và nội dung chuyên môn của dự án theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa; trên cơ sở đó tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án làm cơ sở cho việc lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đàm phán Hợp đồng dự án với nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5171/VPCP-KGVX về đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình chính khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa lăng mộ các triều vua nhà Lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.745
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127