Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 503/TTg-KTN chủ trương xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 503/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/TTg-KTN
V/v chủ trương xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (tờ trình số 285/TTr-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1411/BKH-KCHT&ĐT ngày 08 tháng 3 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 3207/BTC-ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1204/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2010) về chủ trương xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quyết định theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp Dự án trên vào Danh mục các Dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ cho tỉnh Đắk Nông, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 503/TTg-KTN chủ trương xây dựng nâng cấp, mở rộng đường ra cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.932
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238