Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3507/UBND-NN năm 2013 tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 3507/UBND-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Kim Mai
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3507/UBND-NN
Về việc tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2015

Tiền Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho.

 

Theo Báo cáo đánh giá mức độ đạt được, lộ trình thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm trên địa bàn tỉnh của Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thì các tiêu chí chưa đạt của các xã điểm tập trung chủ yếu ở các tiêu chí: giao thông (chưa có xã nào đạt), điện (chưa có xã nào đạt), trường học (có 3 xã đạt: Tân Hòa Thành, Tân Hội Đông, Phú Kiết), cơ sở vật chất văn hóa (có 02 xã đạt: Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh), chợ (có 4 xã đạt: Tân Thanh, Tân Hòa Thành, Tân Điền, Mỹ Phong), thu nhập (có 3 xã đạt: Tân Thanh, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong), y tế (có 2 xã đạt: Tân Hòa Thành, Tân Mỹ Chánh), môi trường (chưa có xã nào đạt). Đây là những tiêu chí cần phải tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư (giao thông, trường học, điện, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, trạm y tế) và có những tiêu chí cần phải có sự hỗ trợ, tuyên truyền, vận động cùng với sự quan tâm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện của các ngành, các cấp ở địa phương thì mới thực hiện đạt như: tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường,...

Do đó, để đảm bảo đến cuối năm 2015 có ít nhất 10 xã đạt 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới như Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ IX đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho khẩn trương thực hiện những công việc như sau:

1. Các sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường:

- Theo các nhiệm vụ được phân công tại công văn số 2946/UBND-NN ngày 30/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và Ủy ban nhân dân các xã điểm để xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình của ngành quản lý và có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ cho từng xã điểm trong quá trình tổ chức thực hiện; đảm bảo đến cuối năm 2015 tất cả các xã điểm đạt được các tiêu chí do ngành được phân công phụ trách (trong đó cần xác định phần việc, chỉ tiêu do cộng đồng dân cư thực hiện; phần việc do cấp xã thực hiện; phần việc do cấp huyện thực hiện; phần việc do các sở, ngành tỉnh thực hiện được quy định cụ thể tại Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 12/10/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 20/HD-UBND ngày 06/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Các kế hoạch của các sở, ngành phải hoàn thành và gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2013.

- Tập trung bố trí nguồn vốn trung ương, địa phương để đầu tư cho các xã điểm để thực hiện hoàn thành các tiêu chí có liên quan do ngành quản lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 5075/UBND-NN ngày 27/10/2011 về việc tăng cường triển khai lồng ghép các chương trình MTQG, Chương trình dự án hỗ trợ có mục tiêu để đầu tư cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ngành cần sớm thực hiện (đối với phần việc do ngành làm chủ đầu tư) và hướng dẫn cho các địa phương thực hiện chuẩn bị đầu tư theo quy định (đối với các phần việc được phân cấp cho huyện, xã) tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho căn cứ vào kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của các xã (đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt) chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã điểm cần chủ động và tập trung thực hiện các phần nội dung công việc của cấp huyện và cấp xã (theo tinh thần Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 20/10/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Đồng thời cần chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung, phần việc do các sở, ngành quản lý.

3. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có trách nhiệm tổng hợp các kế hoạch của các sở, ngành; đồng thời, có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công trên; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi có khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành chủ động, khẩn trương thực hiện những công việc được chỉ đạo nêu trên và các phần việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chỉ đạo, triển khai trong thời gian qua./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3507/UBND-NN năm 2013 tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2015 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190