Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3227/BNN-KHCN công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3227/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành: 06/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3227/BNN-KHCN
V/v: công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Căn cứ Kết quả thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia kèm theo Công văn số 162/TĐC-TC ngày 15 tháng 02 năm 2012 và Công văn số 214/TĐC-TC ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện. Nội dung các tiêu chuẩn quốc gia đã đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm các thủ tục để công bố ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ
(Ban hành kèm theo công văn số 3227 ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên tiêu chuẩn quốc gia

Số hiệu TCVN

Chuyển đổi từ

1.

Công trình thủy lợi – Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN
9137:2012

14TCN 56-88: Thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

2.

Vải địa kỹ thuật – Phương pháp xác định cường độ chịu kéo của mối nối

TCVN
9138:2012

Xây dựng mới từ TL nước ngoài

3.

Công trình thủy lợi – Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép vùng ven biển – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN
9139:2012

14TCN 142-2004: Kết cấu BTCT công trình thủy lợi vùng ven biển – Các quy định chủ yếu về thiết kế, vật liệu, thi công

4.

Công trình thủy lợi – Yêu cầu bảo quản mẫu nõn khoan trong công tác khảo sát địa chất công trình

TCVN
9140:2012

QPTL.2.70: Quy phạm bảo quản nõn, mẫu đá và đất trong công tác khảo sát địa chất công trình thủy lợi.

5.

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu thiết kế thiết bị động lực và cơ khí

TCVN
9141:2012

HDTL.C.7.83: Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước

6.

Công trình thủy lợi – Trạm bơm tưới, tiêu nước – Yêu cầu cung cấp điện và điều khiển

TCVN
9142:2012

HDTL.C.7.83: Hướng dẫn thiết kế trạm bơm tưới tiêu nước

7.

Công trình thủy lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá

TCVN
9143:2012

14TCN 58-88: Đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá – Quy trình thiết kế

8.

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN
9144:2012

HDTL.C.2.75: Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế âu tàu

9.

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật tính toán các đường ống dẫn bằng thép

TCVN
9145:2012

14TCN 34 – 85 Hướng dẫn tính toán các đường ống dẫn bằng thép các công dụng khác nhau

10.

Công trình thủy lợi – Hướng dẫn định kỳ sửa chữa các thiết bị trạm bơm

TCVN
9146:2012

QPTL C6-80: Công trình thủy lợi – Định kì sửa chữa các thiết bị cơ điện trạm bơm

11.

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực đập tràn

TCVN
9147:2012

14TCN 07-85: Quy phạm tính toán thủy lực đập tràn

12.

Công trình thủy lợi – Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp  hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

TCVN
9148:2012

14TCN187-2006 “Quy trình xác định hệ số thấm nước của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

13.

Công trình thủy lợi – Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

TCVN
9149:2012

14TCN 83-91: Quy trình xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào hố khoan

14.

Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

TCVN
9150:2012

14TCN 181-2006: Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Hướng dẫn tính toán thiết kế

15.

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

TCVN
9151:2012

14TCN 08-85: Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu

16.

Công trình thủy lợi – Quy trình thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

TCVN
9152:2012

14TCN 35-85: Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn công trình thủy lợi

17.

Công trình thủy lợi – Phương pháp chỉnh lý kết quản thí nghiệm mẫu đất

TCVN
9153:2012

14TCN 196:2006: Khảo sát địa chất công trình thủy lợi – hướng dẫn phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm các mẫu đất

18.

Công trình thủy lợi – Quy trình tính toán đường hầm thủy lợi

TCVN
9154:2012

14TCN 32-85: Công trình thủy lợi – Tiêu chuẩn thiết kế đường hầm thủy lợi

19.

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất

TCVN
9155:2012

14TCN 187:2006: Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất CTTL

20.

Công trình thủy lợi – Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất công trình tỷ lệ lớn

TCVN
9156:2012

QPTL.B.5.74: Quy trình đo vẽ địa chất công trình tỷ lệ lớn để xây dựng các công trình thủy lợi

21.

Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công, kiểm tra và nghiệm thu

TCVN
9157:2012

14TCN101-2001: Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu KT thi công, kiểm tra và nghiệm thu

22.

Công trình thủy lợi – Phương pháp tính toán khí thực

TCVN
9158:2012

14TCN 198-2006: Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực

23.

Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN
9159:2012

14TCN 90-1995: Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

24.

Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TCVN
9160:2012

14TCN 57-88: Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế dẫn dòng

25.

Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN
9161:2012

QPTL.D.1-82: Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

26.

Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế

TCVN
9162:2012

14TCN 43-85: Công trình thủy lợi – Đường thi công – Yêu cầu thiết kế

27.

Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung

TCVN
9163:2012

14TCN 170-2006: Công trình thủy lợi – Bản vẽ cơ điện – Yêu cầu về nội dung

28.

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật về quản lý và khai thác

TCVN
9164:2012

QPTL.1.2.75: Công trình thủy lợi – Hệ thống kênh – Quy trình quản lý, sử dụng, bảo vệ

29.

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TCVN
9165:2012

QPTL.D-1-72: Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

30.

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ.

TCVN
9166:2012

14TCN 2-85: Công trình bằng đất-Qui trình thi công bằng biện pháp đầm nén nhẹ

31.

Công trình thủy lợi – Đất mặn – Quy trình rửa mặn

TCVN
9167:2012

14 TCN 53-1997: Công trình thủy lợi – Đất mặn – Quy trình rửa mặn

32.

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

TCVN
9168:2012

14TCN 61-92: Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới – Phương pháp xác định hệ số tưới lúa

33.

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Quy trình tưới nhỏ giọt

TCVN
9169:2012

Xây dựng mới từ kết quả của đề tài KHCN cấp Bộ: Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp nhỏ giọt cho cây Nho và Thanh Long

34.

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới phun mưa

TCVN
9170:2012

Xây dựng mới từ đề tài KHCN cấp Bộ

35.

Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế

TCVN
4253:2012

TCVN 4253-86: Nền các công trình Thủy công – Tiêu chuẩn thiết kế

36.

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu- Yêu cầu thiết kế

TCVN
4118-2012

TCVN 4118-1985: Hệ thống tưới – Yêu cầu thiết kế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3227/BNN-KHCN công bố 36 TCVN về công trình Thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.866
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.2.53