Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2733/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Lợi
Ngày ban hành: 05/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2733/UBND-KTTH
V/v tổ chức thẩm định và quản lý dự án đầu tư theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Thủ Dầu Một, ngày 05 tháng 06 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở ban ngành, Đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Các Ban Quản lý dự án.

Xét báo cáo của Sở Xây dựng tại công văn số 755/SXD-VP ngày 31/5/2007 về triển khai thực hiện Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đầu mối thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư: giao đơn vị đầu mối thẩm định là các Sở Quản lý chuyên ngành (Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bưu chính Viễn thông,…).

Riêng các hồ sơ chưa xác định rõ Sở Quản lý chuyên ngành (mua sắm trang thiết bị…) giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là đầu mối thẩm định hồ sơ.

- Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách do cấp huyện – thị xã phê duyệt đầu tư: tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện – thị xã chỉ định đơn vị chuyên môn trực thuộc để làm đầu mối thẩm định.

- Các nội dung về lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình phải thực hiện theo đúng quy định tại Mục IV. Phần I của Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng; theo đúng các phụ lục số 4, số 5, số 6 và số 7 được ban hành kèm theo Thông tư.

2. Về tổ chức quản lý dự án đầu tư:

Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án thực hiện quản lý dự án đầu tư theo đúng quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007; Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện; các nội dung chưa rõ thì Sở Xây dựng liên hệ Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc của Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án. Các nội dung kiến nghị có liên quan đến quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở Xây dựng báo cáo và đề xuất cụ thể để Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo./. 

 

 

Nơi nhận:
- TTTU – TTHĐND (b/c);
- CT, các PCT;
- Như trên;
- LĐVP, CV, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Văn Lợi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2733/UBND-KTTH ngày 05/06/2007 về tổ chức thẩm định và quản lý dự án đầu tư theo Thông tư 02/2007/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.337

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.174.110