Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2313/UBND-XDNĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 16/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2313/UBND-XDNĐ
V/v: Bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu (chỉ định thầu) theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 06/10/2004 của Tỉnh ủy.

Khánh hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/04/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVI) – Hội nghị lần thứ 4; UBND tỉnh thống nhất triển khai như sau:

1. Bãi bỏ tỷ lệ trừ tiết kiệm đối với các gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh (đã bố trí vốn trong năm tài chính) theo quy định của UBND tỉnh tại khoản 1 Mục II Công văn số 4976/UBND ngày 26/10/2005.

2. Tổ chức thực hiện: Công văn này áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 16/05/2011.

2.1 Không thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 16/05/2011; Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các thủ tục (thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng…) theo qui định.

2.2 Đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu trước ngày 16/05/2011 và đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Trường hợp giá dự thầu (sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch) của ít nhất một Nhà thầu tham gia dự thầu, thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt và hồ sơ dự thầu đảm bảo các điều kiện theo qui định, thì chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu và không phải thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt.

- Trường hợp giá dự thầu (sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch) của tất cả các Nhà thầu tham gia dự thầu đều vượt giá gói thầu được duyệt và hồ sơ dự thầu đảm bảo các điều kiện theo qui định, thì Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt để làm cơ sở thực hiện các thủ tực tiếp theo.

2.3 Đối với các gói thầu chưa tổ chức đấu thầu hoặc đã tổ chức đấu thầu nhưng hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư có trác nhiệm hoàn tất thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt để làm cơ sở triển khai các thủ tục đấu thầu theo qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- TT:TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Các phòng: TH, KT, VX;
- Lưu: VT, VC, CN, MN.HgP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2313/UBND-XDNĐ ngày 16/05/2011 bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu (chỉ định thầu) theo Nghị quyết 17-NQ/TU do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.450

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!