Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 208/SXD-CV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đặng Văn Dung
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 208/SXD-CV
”Thực hiện Điều kiện năng lực HĐXD tại chương V Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ”

Hà Giang, ngày 10 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã
- Các chủ đầu tư
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng

 

- Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ “về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ” về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình”.
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ “về quản lý chất lượng công trình xây dựng”.
- Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng “hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng”.
- Căn cứ quyết định số 10/2008/QĐ-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xây dựng “V/v ban hành Quy định điều kiện năng lực của nhà thầu khi thi công công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt”.
- Căn cứ công văn số 1220/BXD-HĐXD ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xây dựng “V/v hướng dẫn năng lực hoạt động xây dựng”.
- Căn cứ công văn số 2545/UBND-NVKT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Giang “V/v tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư và xây dựng”.

Do hoạt động xây dựng là một loại hình sản xuất kinh doanh có điều kiện và nhằm ngày càng thực hiện tốt Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ, các Quyết định, Thông tư, hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý các hoạt động xây dựng… Sở Xây dựng đề nghị, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện đầy đủ những nội dung sau:

1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang phải có đủ điều kiện năng lực được phân hạng theo quy định tại Chương V của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Các doanh nghiệp đã có đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ thì được hoạt động kinh doanh xây dựng theo quy định tại mục IV Thông tư số 12/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

3. Chủ đầu tư căn cứ năng lực của các doanh nghiệp hoạt động xây dựng để lựa chọn nhà thầu tư vấn (lập dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, giám sát, quản lý dự án) và nhà thầu xây lắp. Đảm bảo phạm vi hoạt động của nhà thầu phù hợp với hạng của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, pháp luật trong việc lựa chọn của mình.

Do đa số các chủ đầu tư đều lựa chọn hình thức tự tổ chức thực hiện dự án, nên khi quyết định thành lập các ban quản lý dự án phải tuân thủ quy định về điều kiện năng lực theo khoản 4 Điều 48 và Điều 55 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ.

4. Các Sở quản lý Xây dựng chuyên ngành thực hiện đánh giá năng lực hoạt động của tổ chức tư vấn năng lực hành nghề của cá nhân lập dự án thiết kế cơ sở khi thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư (theo chương V Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ).

5. Công văn này thay thế công văn số 121/SXD-KTKH ngày 04/6/2008 của Sở Xây dựng.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư trong tỉnh và các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ các quy định (về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng) tại Chương V Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, chủ đầu tư phản ảnh về Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang để cùng nghiên cứu, bàn bạc giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Như kính gửi (phối hợp t/h);
- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);
- Các Phòng, Ban QLCT-XD TT kiểm định CL-CTXD
- Lưu: VT+KTKH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 208/SXD-CV ngày 10/09/2008 thực hiện Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tại chương V Nghị định 16/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.616

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14