Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2033/BXD-GD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Xuân Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác an toàn trong thi công xây dựng

Ngày 14/5/2024, Bộ Xây dựng có Công văn 2033/BXD-GD về việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác an toàn xây dựng

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan đến sản xuất và hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn xây dựng (ATXD):

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn.

- Cương quyết dừng thi công xây dựng, dừng sản xuất nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn lao động có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường xây dựng hoặc tại nhà máy sản xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, các cơ sở sản xuất công nghiệp với nhiều máy, thiết bị quy mô lớn tăng cường thực hiện tốt công tác ATXD, cụ thể:

+ Kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATXD đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về ATXD đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất;

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về ATXD, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATXD sâu rộng đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động;

+ Rà soát các quy định, quy trình, biện pháp ATXD, quy trình sản xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về ATXD hiện hành;

+ Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATXD tại đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng;

+ Đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, phải rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo ATXD trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

Xem chi tiết tại Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024.

 

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/BXD-GĐ
V/v đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi công xây dựng công trình là một trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động do hoạt động thi công xây dựng công trình không theo quy trình nhất định, luôn thay đổi về không gian, địa điểm làm việc, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động chịu nhiều yếu tố bất lợi, rủi ro trong quá trình làm việc. Trong những năm qua, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng (ATXD), Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật quy định về nội dung này trong Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022, Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD... góp phần từng bước hoàn thiện pháp luật tiệm cận thông lệ quốc tế. Hàng năm, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác quản lý ATXD.

Thời gian gần đây, xảy ra một số sự cố gây mất an toàn lao động nghiêm trọng liên quan đến hoạt động xây dựng, sửa chữa, vận hành thiết bị công nghệ[1] gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả lâu dài cho gia đình và xã hội. Thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ thể liên quan đến sản xuất và hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý ATXD, tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 63/BXD-GĐ ngày 06/01/2023 về tăng cường công tác quản lý ATXD và Văn bản số 182/BXD-GĐ ngày 11/01/2024 về việc bảo đảm ATXD, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:

1) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động xây dựng, vận hành, sửa chữa máy, thiết bị công nghệ và quy trình xử lý sự cố tại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trên địa bàn. Cương quyết dừng thi công xây dựng, dừng sản xuất nếu phát hiện các vi phạm quy định về an toàn lao động có nguy cơ gây mất an toàn trên công trường xây dựng hoặc tại nhà máy sản xuất; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

2) Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, các cơ sở sản xuất công nghiệp với nhiều máy, thiết bị quy mô lớn tăng cường thực hiện tốt công tác ATXD, cụ thể:

- Kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATXD đảm bảo đủ năng lực theo quy định của pháp luật; quy định trách nhiệm về ATXD đến từng bộ phận, tổ, đội và các cá nhân quản lý, trực tiếp thi công, sản xuất;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện về ATXD, nâng cao nhận thức, sự tuân thủ pháp luật về ATXD sâu rộng đến từng bộ phận, tổ, đội và người lao động;

- Rà soát các quy định, quy trình, biện pháp ATXD, quy trình sản xuất của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn áp dụng, các quy chuẩn kỹ thuật về ATXD hiện hành;

- Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATXD tại đơn vị, nhằm chủ động kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động trên công trường, trong nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng;

- Đối với công tác bảo trì công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, phải rà soát, hoàn thiện quy trình, biện pháp đảm bảo ATXD trong quá trình duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: LĐTB&XH; GTVT; NN&PTNT; CT; CA; QP (để p/h);
- Các vụ; VLXD; KHCN (để t/h);
- Các Doanh nghiệp thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Dũng[1] Sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình sửa chữa máy nghiền xi măng tại Công ty CP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, tỉnh Yên Bái xảy ra ngày 22/4/2024 làm 07 người chết; sự cố nổ nồi hơi tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất gỗ Bình Minh tỉnh Đồng Nai xảy ra ngày 01/5/2024 làm 06 người chết; sự cố sập mái kính trong quá trình sửa chữa mái kính khu vực giếng trời tại công trình cao 7 tầng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội xảy ra ngày 15/4/2024 làm 02 người chết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/05/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.009

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!