Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 186/BXD-QLN chuẩn bị Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 186/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 186/BXD-QLN
V/v chuẩn bị Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng ĐBSCL (giai đoạn 2).

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả các cụm, tuyến dân cư vượt lũ đã xây dựng trong giai đoạn 1 và triển khai các dự án giai đoạn 2 thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đúng tiến độ, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị đánh giá việc hoàn thiện và phát huy hiệu quả các dự án cụm, tuyến dân cư đã thực hiện trong giai đoạn 1, đồng thời sơ kết việc triển khai thực hiện các dự án thuộc giai đoạn 2 của Chương trình. Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2010.

Để chuẩn bị nội dung báo cáo chung tại Hội nghị, đồng thời để có cơ sở đề xuất phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2, đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Chuẩn bị báo cáo những nội dung liên quan đến việc hoàn thiện và phát huy hiệu quả các cụm, tuyến dân cư vượt lũ đã thực hiện trong giai đoạn 1, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2 trên địa bàn Tỉnh, Thành phố theo mẫu biểu tại Phụ lục số 1 kèm theo;

2. Xác định giá thành tôn nền, đắp bờ bao phù hợp với thực tế (theo mẫu biểu tại Phụ lục số 2 kèm theo). Trên cơ sở giá thành thực tế, xác định suất đầu tư tôn nền, đắp bờ bao, đồng thời đề xuất phương án xử lý, giải quyết đối với phần giá trị tăng thêm so với suất đầu tư đã quy định;

3. Đề xuất lãi suất cho vay phù hợp để đầu tư xây dựng các bãi chứa rác và kè chống sạt lở cụm, tuyến dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Báo cáo các nội dung trên gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 05/02/2010.

Đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- VPCP;
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ NN & PTNT;
- Ngân hàng NN VN;
- Ngân hàng PTVN, Ngân hàng CSXH;
- Sở XD các tỉnh, thành phố trên;
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(kèm theo công văn số 186 /BXD-QLN ngày 29 / 01/ 2010)

NỘI DUNG BÁO CÁO

A/ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ GIAI ĐOẠN I:

I/ Các mục tiêu đã thực hiện:

1. Công tác tôn nền, đắp bờ bao:

Số dự án đã hoàn thành/ số kế hoạch (tỷ lệ….%).

Trong đó:

- Số dự án cụm, tuyến dân cư hoàn thành/ số KH (tỷ lệ%);

- Số dự án bờ bao hoàn thành/ số KH (tỷ lệ %).

2. Công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu:

- Số dự án giao thông hoàn thành/ số KH (tỷ lệ %);

- Số dự án thoát nước hoàn thành/ số KH (tỷ lệ %);

- Số dự án cấp nước hoàn thành/ số KH (tỷ lệ %);

- Số dự án cấp điện hoàn thành/ số KH (tỷ lệ %).

3. Công tác xây dựng nhà ở:

- Số nhà ở đã xây dựng xong/số KH (tỷ lệ %).

4. Số hộ dân đã vào ở trong cụm, tuyến và bờ bao:

- Tổng số hộ đã vào ở/số KH (tỷ lệ %) ;

Trong đó :

-Trong cụm, tuyến: Số vào ở / số KH (tỷ lệ %);

-Trong bờ bao: Số vào ở / số KH (tỷ lệ %).

5. Kết quả bán các lô nền sinh lợi:

- Số lô nền đã bán / số lô nền bán theo KH, (tỷ lệ %). Giá trị đã bán:….

- Số hộ dân mua nền sinh lợi đã vào ở trong cụm, tuyến…. hộ.

6. Kết quả quyết toán, giải ngân các nguồn vốn:

a) Quyết toán vốn tôn nền, đắp bờ bao:

- Số dự án..... Giá trị quyết toán.....

b) Giải ngân vốn vay làm nhà ở:

- Số căn nhà đã giải ngân/ số căn nhà đã xây dựng (tỷ lệ %). Giá trị........

II/ Đánh giá cuộc sống của các hộ dân trong cụm, tuyến dân cư:

Đánh giá mức sống của người dân:

- Về mặt vật chất, tinh thần; về điều kiện thụ hưởng các công trình, dịch vụ phúc lợi xã hội (giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật …);

2. Đánh giá điều kiện làm việc và việc làm của người dân:

- Đánh giá điều kiện thuận lợi đối với sản xuất của người dân;

- Kết quả và đánh giá việc đưa các ngành nghề phù hợp để nâng cao thu nhập của người dân trong cụm, tuyến dân cư.

3. Đánh giá về môi trường sống:

- Về điều kiện vệ sinh, môi trường;

- Về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

III/ Đánh giá việc hoàn thiện và phát huy hiệu quả các cụm, tuyến dân cư:

1. Đánh giá công tác quản lý sau đầu tư:

- Về công tác phòng chống sạt lở cụm, tuyến, bờ bao,

- Về vận động trồng cây xanh lấy bóng mát, tạo cảnh quan;

- Về đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự;

- Về vận động nâng cao ý thức cộng đồng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống của hàng ngày các hộ dân.

2. Kết quả và đánh giá việc đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng bổ sung các công trình hạ tầng trong cụm, tuyến dân cư bằng nguồn vốn ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn lồng ghép và huy động khác.

3. Đánh giá việc phát huy hiệu quả các cụm, tuyến dân cư:

Đánh giá hiệu quả các dự án cụm, tuyến dân cư vượt lũ mang lại:

- Đảm bảo an toàn, ổn định, nâng cao điều kiện sống của người dân;

- Góp phần đảm bảo an sinh xã hội;

- Hình thành nên tập quán, lối sống mới của người dân;

- Hàng năm Nhà nước và chính quyền địa phương không phải tốn thời gian và kinh phí để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại khi lũ về;

- Khả năng phát triển của các cụm, tuyến trong tương lai: Trở thành các điểm nông thôn mới (theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới); trở thành các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá… của địa phương; trở thành các đô thị mới...

B/ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ GIAI ĐOẠN II:

I/ Kế hoạch:

I.1. Kế hoạch xây dựng cụm, tuyến và bờ bao:

1. Tổng số dự án được phê duyệt:....

Trong đó:

- Số cụm, tuyến dân cư:....

- Số bờ bao....

2. Kế hoạch bố trí dân vào ở:...... hộ.

Trong đó:

- Trong cụm, tuyến...... hộ;

- Trong bờ bao:…..hộ.

3. Kế hoạch xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu:

- Số cụm, tuyến cần xây dựng công trình giao thông:…..;

- Số cụm, tuyến cần xây dựng công trình thoát nước:…..;

- Số cụm, tuyến cần xây dựng công trình cấp nước sạch:…..;

- Số cụm, tuyến cần xây dựng công trình điện sinh hoạt:…..;

4. Kế hoạch xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến:

- Số căn nhà cần xây dựng:……căn.

I.2. Kế hoạch xây dựng bãi chứa rác và kè chống sạt lở

- Số dự án xây dựng bãi chứa rác......;

- Số cụm, tuyến phải kè để chống sạt lở:.....

II/ Kết quả thực hiện:

1. Số dự án cụm, tuyến và bờ bao đã được phê duyệt về quy hoạch :....

2. Số dự án đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng:.......

Trong đó: Số dự án đã hoàn thành công tác bồi thường:......

3. Số dự án đã khởi công tôn nền, đắp bờ bao:…….

Trong đó: Số dự án hoàn thành 100%.....; hoàn thành trên 80%:….;

             hoàn thành từ 50% - 80%.......; hoàn thành dưới 50%......

4. Công tác xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu:

- Số dự án đã khởi công xây dựng :…..

- Số dự án hoàn thành….

5. Công tác xây dựng nhà ở trong cụm, tuyến:

- Số căn nhà đã xây dựng xong:……căn.

6. Công tác bố trí dân vào ở:

- Số hộ dân đã vào ở trong cụm, tuyến...

7. Kết quả xây dựng bãi chứa rác thải:   

- Số dự án đã khởi công:……. ;

- Số dự án đã hoàn thành.....

8. Kết quả thực hiện kè chống sạt lở cụm, tuyến dân cư:

- Số dự án đã khởi công:……. ;

- Số dự án đã hoàn thành.....

C/ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA ĐỊA PHƯƠNG:

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 186/BXD-QLN chuẩn bị Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98