Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1843/BKH-TH về việc rà soát lại các công trình, dự án, danh mục các dự án cần phải đình hoãn, hoặc dãn tiến độ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1843/BKH-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 19/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1843/BKH-TH
V/v: rà soát lại các công trình, dự án, danh mục các dự án cần phải đình hoãn, hoặc dãn tiến độ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 75/TTg-KTTH ngày 15 tháng 01 năm 2008 và văn bản số 319/TTg-KTTH ngày 3 tháng 3 năm 2008; đồng thời thực hiện điểm 5 tại thông báo số 63/TB-VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2008 về việc triển khai các biện pháp ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát năm 2008.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91 rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch vốn đầu tư năm 2008, bao gồm vốn đầu tư ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn đầu tư của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91 theo hướng: loại bỏ các dự án không hiệu quả, tập trung vốn cho các dự án hoàn thành trong năm; những dự án đến nay chưa có đầy đủ thủ tục đầu tư (quyết định đầu tư và tổng dự toán) thì đình hoãn chưa khởi công trong năm 2008; những dự án chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành trong năm 2008; có thể giãn tiến độ (phụ lục kèm theo).

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty 90, 91 gửi tài liệu về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28 tháng 3 năm 2008 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, vụ TH.

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 


1. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2008

(Thuộc vốn ngân sách nhà nước)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng mức vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Ghi chú

1

Theo kế hoạch đã phê duyệt

………………………………..

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

2

Điều chỉnh sau khi rà soát

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

2. DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐÌNH HOÃN (CHƯA KHỞI CÔNG) NĂM 2008

(Thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng mức vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Ghi chú

1

Theo kế hoạch đã phê duyệt

………………………………..

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

2

Điều chỉnh sau khi rà soát

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

3. DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ GIÃN TIẾN ĐỘ

(Thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công hoàn thành

Tổng mức vốn đầu tư

Kế hoạch vốn đã bố trí 2008

Ghi chú

1

Theo kế hoạch đã phê duyệt

………………………………..

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

2

Điều chỉnh sau khi rà soát

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1843/BKH-TH về việc rà soát lại các công trình, dự án, danh mục các dự án cần phải đình hoãn, hoặc dãn tiến độ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202