Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1593/UBND-TCĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1593/UBND-TCĐT
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Bến Tre, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã.

 

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 30/TTr-SXD ngày 04 tháng 5 năm 2009 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị tiến hành điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

a) Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: KĐCNC = 1,857. Áp dụng điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo các Công văn số 4892/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; 4891/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt; 4890/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát; 4894/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng.

b) Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: KĐCMTC = 1,293. Áp dụng điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo các Công văn số 4892/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; 4891/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt; 4890/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát; 4894/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 công bố đơn giá vận chuyển ngang trong công trường xây dựng.

Các đơn giá xây dựng phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát của tỉnh đã công bố tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước với mức lương tối thiểu bằng 350.000 đồng/tháng.

c) Các khoản, mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng:

- Các khoản, mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công theo quy định hiện hành.

d) Một số khoản, mục chi phí khác:

Các khoản, mục chi phí như quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập dự án và thiết kế công trình xây dựng được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định hiện hành.

Điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng: Kđc NCKS = 1,857.

2. Xử lý chuyển tiếp:

a) Các công trình, hạng mục công trình lập dự toán theo Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành theo các Công văn số 4892/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng; 4891/UBND-TMXDCB ngày 14 tháng 12 năm 2007 đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt.

- Đối với các công trình mới, các công trình đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế - dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thì giá trị dự toán xây dựng các hạng mục công trình và các khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình được xác định theo hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo chế độ tiền lương mới.

- Đối với các công trình đã có quyết định phê duyệt dự toán nhưng chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu (hoặc chỉ định thầu) thì chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán công trình xây dựng.

- Đối với những công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang:

+ Các công trình, hạng mục công trình thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01 tháng 01 năm 2009 để áp dụng việc điều chỉnh chi phí nhân công theo chế độ tiền lương mới trong dự toán xây dựng công trình.

+ Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nhưng trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

b) Đối với dự toán thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng; dự toán chi phí trước thuế cho công tác quy hoạch xây dựng đô thị, các nội dung khác liên quan việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình được thực hiện theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

c) Đối với dự toán chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo đơn giá đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố cũng được áp dụng điều chỉnh như trên.

3. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai thực hiện hướng dẫn này.

Các nội dung khác không được hướng dẫn trong văn bản này thì thực hiện theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng làm đầu mối tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1593/UBND-TCĐT ngày 07/05/2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!