Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 14972/BTC-QLCS xử lý việc di dời hộ gia đình cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất

Số hiệu: 14972/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 21/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14972/BTC-QLCS
V/v xlý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 3 Công văn số 4094/VPCP-KTN ngày 30/5/2016 về kết quả kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất đã được phê duyệt của các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế, Tng công ty nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công Văn số 2107/BXD-KHTC ngày 27/9/2016 và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 5208/UBND-KT ngày 6/9/2016, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế thực hiện phương án xử lý nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên các cơ sở nhà, đất (đối vi trường hp nhà, đất đã bố trí làm nhà ở nhưng không đủ điều kiện chuyn giao về Thành phố để quản lý theo chính sách về nhà ở, đất ở) như sau:

1. Việc xác định chi phí hỗ trợ di dời

Các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế có cơ sở nhà, đất đang bố trí làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân có văn bản đnghị tchức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đt (tchức dịch vụ công vđất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện) phối hp xác định chi phí hỗ trdi dời các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

2. Việc di dời được thực hiện như sau:

a) Các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý tchức thực hiện việc di dời các hộ gia đình, cá nhân. Việc chi trả khoản hỗ trợ di dời cho các hộ gia đình, cá nhân căn cứ theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương gửi kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, ngành trung ương

- Đi vi các Bộ, ngành có nguồn kinh phí thu được từ sắp xếp lại nhà, đất thì được sử dụng nguồn kinh phí này đthực hiện hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên snhà, đất.

- Đối với các Bộ, ngành không có nguồn kinh phí thu đưc từ sp xếp lại nhà, đất thì:

+ Trường hp snhà, đất có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ slàm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân được bố trí trong vốn đầu tư của dự án.

+ Trường hp cơ sở nhà, đất không có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trdi dời được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính có ý kiến đquý Cơ quan biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
-
UBND TP Hà Nội;
- STC TP Hà Nội;
- Lưu VT,
QLCS (70)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14972/BTC-QLCS ngày 21/10/2016 xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.159

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!