Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1255/BXD-GĐ báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1255/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1255/BXD-GĐ
V/v: báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Điều 112 của Luật Xây dựng quy định về cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Điều 38 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/07/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng,

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng (không phân biệt nguồn vốn) trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý 6 tháng đầu năm 2009 theo mẫu đính kèm và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/7/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: ................./BC-UBND

.................., ngày ...... tháng ....... năm 200....

 

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ

VỀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

(6 THÁNG / CẢ NĂM….)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

I. Thống kê Số lượng các công trình xây dựng trên địa bàn trong kỳ báo cáo

1. Số luợng công trình xây dựng có chủ đầu tư thuộc các Bộ, Ngành không phân biệt nguồn vốn

Loại công trình

Đang thi công

Đã hoàn thành

Cấp công trình

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

Đặc biệt

I

II

III

IV

Dân dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Số luợng công trình xây dựng có chủ đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác

Loại công trình

Đang thi công

Đã hoàn thành

Cấp công trình

Cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

Đặc biệt

I

II

III

IV

Dân dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thống kê số lượng Sự cố công trình xây dựng trong kỳ báo cáo

1. Phân cấp sự cố:

a) Sự cố cấp độ nhẹ: là khi công trình có những hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép nhưng có khả năng khắc phục được.

b) Sự cố cấp độ vừa: là khi công trình đã bị sập đổ một phần nhưng không gây thiệt hại về người.

c) Sự cố cấp độ nghiêm trọng: là khi công trình bị sập đổ hoàn toàn; công trình không sử dụng được theo thiết kế; có những hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép làm cho công trình có nguy cơ sập đổ; sập đổ gây chết người.

2. Số lượng sự cố công trình xây dựng trong kỳ báo cáo

Loại công trình

Sự cố cấp độ nhẹ theo cấp công trình

Sự cố cấp độ vừa theo cấp công trình

Sự cố cấp độ nghiêm trọng theo cấp công trình

Đặc biệt

I

II

III

IV

Đặc biệt

I

II

III

IV

Đặc biệt

I

II

III

IV

Dân dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mô tả sự cố, đánh giá thiệt hại về người, tài sản và nguyên nhân sự cố.           

III. Kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng

1. Kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Loại công trình

Số công trình được kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng

Số công trình tuân thủ quy định về quản lý chất lượng của

Số công trình đạt yêu cầu về chất lượng của

do Sở Xây dựng thực hiện đối với

do Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện đối với

Chủ đầu tư thuộc Bộ, Ngành

Chủ đầu tư khác xây dựng tại địa phương

Chủ đầu tư thuộc Bộ, Ngành

Chủ đầu tư khác xây dựng tại địa phương

Chủ đầu tư thuộc Bộ, Ngành

Chủ đầu tư khác xây dựng tại địa phương

Chủ đầu tư thuộc Bộ, Ngành

Chủ đầu tư khác xây dựng tại địa phương

Dân dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủy lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Các nội dung báo cáo khác

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng: nêu cụ thể tên, số hiệu văn bản và cơ quan ban hành văn bản.

2. Việc hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng: phổ biến, tập huấn, mở lớp bồi dưỡng, hướng dẫn bằng văn bản, hướng dẫn tại công trường,...

V. Kiến nghị:

1. Nội dung và việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

3. Công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

4. Hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu về chất lượng công trình xây dựng.

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;
- Lưu: VP UBND, Sở Xây dựng tỉnh.

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ......
CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1255/BXD-GĐ báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.207

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227