Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 615/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/02/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/TCHQ-PC
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 138/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính thay thế Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 quy định về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, có một số điểm mới so với Nghị định 115/2013/NĐ-CP và Nghị định 31/2020/NĐ-CP (chi tiết theo Phụ lục kèm theo công văn này).

Nội dung Nghị định số 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 138/2021/NĐ-CP , Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

2. Công khai, tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ cho người khai hải quan, người nộp thuế, người vi phạm hành chính biết, thực hiện.

3. Kịp thời ghi nhận và báo cáo kèm đề xuất về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Pháp chế) những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 138/2021/NĐ-CP tại địa bàn, phạm vi lĩnh vực quản lý của đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Thị Mai - Thứ trưởng BTC (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu: VT, PC (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

PHỤ LỤC

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 138/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2021
(Ban hành kèm theo công văn số 615/TCHQ-PC ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Tổng cục Hải quan)

1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định bổ sung Giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (khoản 1 Điều 1 Nghị định).

2. Nơi tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ là trụ sở cơ quan của người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ (khoản 1 Điều 6 Nghị định).

3. Đối với mức chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá (điểm c khoản 4 Điều 16 Nghị định).

4. Việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ được thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 4a và khoản 4b Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) (khoản 1 Điều 17 Nghị định).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 615/TCHQ-PC ngày 25/02/2022 triển khai thực hiện Nghị định 138/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.077

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.151.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!