Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5019/UBND-KT năm 2020 về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5019/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 16/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5019/UBND-KT
V/v xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Chủ tịch y ban nhân dân quận, huyện, thị xã;
- Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

y ban nhân dân Thành phố nhận được các báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn: Số 380/BC-SNN ngày 30/9/2020 về tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và việc triển khai công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội và số 381/BC-SNN ngày 01/10/2020 về tình hình vi phạm pháp luật về đê điều và kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội (có bản chụp kèm theo).

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của y ban nhân dân Thành phố tại các văn bản: Số 5425/UBND-KT ngày 05/12/2019, số 2981/UBND-KT ngày 09/7/2020, số 3207/UBND-KT ngày 20/7/2020, số 7079/VP-KT ngày 24/8/2020 và số 7700/VP-KT ngày 09/9/2020 VC việc xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố; tập trung chỉ đạo, phối hp sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm, triệt để các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng nêu trong báo cáo số 380/BC-SNN ngày 30/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đúng Quy chế phối hp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của y ban nhân dân Thành ph; tham mưu đề xuất giải quyết những việc vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hp chung.

2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện chỉ đạo trên, hàng tháng tng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT TT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;
- Các Sở: TNMT, XD, GTVT;
- Công an thành ph
Hà Nội;
- Chi cục Phòng, chống thiên tai;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT
Giang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5019/UBND-KT năm 2020 về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.322

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217