Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8775/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8775/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 202/TTr-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2010 về Đề án "Xây dựng và rà soát các chế độ chính sách đối với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và văn nghệ sỹ. Chế độ tài trợ đặt háng sáng tác đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật. Chính sách khuyến khích sáng tác trong các hoạt động văn học, nghệ thuật và thành lập Quỹ sáng tác", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; rà soát, đánh giá một cách sát đúng, toàn diện thực trạng về chế độ, chính sách tài trợ, đặt hàng, khuyến khích sáng tác và các Quỹ hỗ trợ sáng tạo trong lĩnh vực văn học nghệ thuật (có số liệu thực tế), trên cơ sở đó xây dựng các mục tiêu, giải pháp, chế độ chính sách có tính khả thi cao và phù hợp quy định pháp luật; xác định các nguồn kinh phí (từ ngân sách nhà nước, từ xã hội hoá và từ các nguồn hợp pháp khác) để thực hiện Đề án.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
 các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3).NTH 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8775/VPCP-KGVX ngày 03/12/2010 về hoàn thiện Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.151

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220