Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6508/VPCP-QHQT về việc báo cáo kết quả Hội nghị COP 9 và Cuộc họp MOP 4 tại Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6508/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6508/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị COP 9 và Cuộc họp MOP 4 tại Đức.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học lần thứ 9 (COP 9) và Cuộc họp lần thứ 4 Các bên tham gia Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học (MOP 4), tại Đức (công văn số 3474/BTNMT-HTQT ngày 10 tháng 9 năm 2008), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiện toàn cơ cấu tổ chức thực hiện Công ước Đa dạng sinh học/Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học.

2. Tổ chức thông báo kết quả của Hội nghị COP 9 và Cuộc họp MOP4 tới các Bộ, ngành có liên quan để triển khai thực hiện.

3. Chủ trì thực hiện nghiên cứu về mối liên hệ tương tác giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

4. Thúc đẩy các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về quản lý an toàn sinh học và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen hiện đang lưu hành trong nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản
các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6508/VPCP-QHQT về việc báo cáo kết quả Hội nghị COP 9 và Cuộc họp MOP 4 tại Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6