Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 613/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 613/VPCP-ĐP
V/v Đề án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế-xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai tại 32 xã nghèo vùng bãi ngang, cồn bãi của tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 2578/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2010; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8878/BKH-GS&TĐĐT ngày 14 tháng 12 năm 2010), Tài chính (công văn số 15700/BTC-NSNN ngày 18 tháng 11 năm 2010), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 4412/LĐTBXH-BTXH ngày 14 tháng 12 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3941/BNN-KTHT ngày 26 tháng 11 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4995/BTNMT-KH ngày 08 tháng 12 năm 2010) và Ủy ban Dân tộc (công văn số 985/UBDT-CSDT ngày 15 tháng 11 năm 2010) về việc phê duyệt Đề án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế-xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai tại 32 xã nghèo vùng bãi ngang, cồn bãi của tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Để bảo đảm cho việc nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm phát triển bền vững tại các xã bãi ngang đạt kết quả, đồng thời tổng kết được các nội dung cần thiết phục vụ cho việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đối với các xã bãi ngang ở các địa phương trên phạm vi cả nước. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết, đối tượng, phạm vi (trên một tỉnh hay một số tỉnh có xã bãi ngang), mục tiêu, yêu cầu, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện thí điểm tại các xã bãi ngang.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐP (5). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 613/VPCP-ĐP ngày 27/01/2011 về Đề án tổng thể thí điểm phát triển bền vững kinh tế-xã hội, giảm nghèo và phòng chống thiên tai tại 32 xã nghèo vùng bãi ngang, cồn bãi của tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.201

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!