Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 590/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án do Viện KAS (CHLB Đức) viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 590/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 590/TTg-QHQT
V/v phê duyệt văn kiện Dự án do Viện KAS (CHLB Đức) viện trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Hiệp hội các đô thị Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2434/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 4 năm 2009) về dự án do Viện KAS (CHLB Đức) viện trợ cho Hiệp hội các đô thị Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án “Tăng cường sự tham gia của người dân và quản lý nhà nước ở các đô thị Việt Nam thông qua Hiệp hội các đô thị Việt Nam” do Viện KAS (CHLB Đức) viện trợ 784.980 Euro, trong đó Ủy ban Châu Âu viện trợ thông qua tổ chức phi Chính phủ Viện KAS (CHLB Đức) tài trợ là 499.640 Euro, Viện KAS tài trợ 285.340 Euro, thực hiện trong năm 2009-2012. Vốn đối ứng bao gồm cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có do Hiệp hội các đô thị Việt Nam tự cân đối từ nguồn ngân sách của Hiệp hội.

2. Giao Lãnh đạo Hiệp hội các đô thị Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và triển khai thực hiện Dự án theo các quy định hiện hành và lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN; TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 590/TTg-QHQT về việc phê duyệt văn kiện Dự án do Viện KAS (CHLB Đức) viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78