Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4839/BNN-VPĐP năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4839/BNN-VPĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 25/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4839/BNN-VPĐP
V/v ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Công an; Nội vụ;
- Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Trồng trọt; Cục Chăn nuôi; Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 (tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020); để các địa phương thuận lợi trong xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2018-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG) đề nghị quý Bộ, ngành khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 (có Phụ lục chi tiết kèm theo), làm cơ sở để các địa phương trên phạm vi cả nước thống nhất áp dụng thực hiện. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 30/7/2018.

2. Văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của quý Bộ, ngành, đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương), số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị quý B, ngành khẩn trương triển khai thực hiện./.

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, theo địa ch: ông Trần Hng Văn, số điện thoại: 0966.132256; email: vanvanbnn@gmail.com).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyn Xuân Cường (đ b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, VPĐP.(40)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

PHỤ LỤC

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2018-2020
(Kèm theo Công văn số 4839/BNN-VPĐP ngày 25/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Bộ, ngành chủ trì ban hành hướng dẫn

1

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với quy định “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” tại điểm a thuộc khoản 1 về tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với: Tổng cục Thủy sản; Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Cục Trồng trọt; Cục Chăn nuôi; Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

2

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với:

- Quy định “có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả” tại điểm a thuộc khoản 1 về tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo;

- Điểm b thuộc khoản 1 về tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với điểm c thuc khoản 1 về tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với điểm a thuộc khoản 2 về tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với điểm b thuộc khoản 2 về tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ- TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ Y tế

6

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với điểm c thuộc khoản 2 về tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hóa (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với khoản 3 về tiêu chí Môi trường (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Tài nguyên và Môi trường

8

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với điểm a thuộc khoản 4 về tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Công an

9

Ban hành hướng dẫn thực hiện đối với điểm b thuộc khoản 4 về tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công (tại Điều 1 Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Nội vụ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4839/BNN-VPĐP năm 2018 hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36