Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 475/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Số hiệu: 475/BTĐKT-VI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 18/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 475/BTĐKT-VI
V/v nâng cao chất lượng khen thưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Mặt trận Tổ quốc, cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

 

Trong thời gian qua, nhiều Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, thanh tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho thấy công tác khen thưởng thuộc thẩm quyền và việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của một số Bộ, ngành, địa phương còn có trường hợp chưa bám sát tiêu chuẩn quy định; khi xét khen thưởng chủ yếu căn cứ về điều kiện thời gian và cộng dồn thành tích để đề nghị khen ở mức cao hơn so sới mức khen thưởng lần trước; việc bình xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở còn nhiều (có đơn vị trên 20%); vì vậy, một số tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng chưa thực sự tiêu biểu và nêu gương trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân…

Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 45 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 20/02/2012 của Văn phòng Chính phủ). Để đảm bảo khen thưởng được chặt chẽ, chính xác, kịp thời, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

1. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, “Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, là cơ sở để đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Vì vậy trong quá trình bình xét cần bám sát theo đúng tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.

2. Bộ, ngành, địa phương khi đề nghị các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn; thành tích đến đâu khen đến đó, khen thưởng lần sau không nhất thiết phải cao hơn lần trước, khi xét khen thưởng không chỉ căn cứ về điều kiện thời gian và mức khen lần trước mà cần lựa chọn những trường hợp tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số những tập thể, cá nhân đủ điều kiện để đề nghị khen thưởng. Đối với các trường hợp do cấp ủy quản lý cần có ý kiến của cấp ủy trước khi trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân khi đề nghị khen thưởng phải đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển, hiệu quả (về tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận) và thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật khác.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thông qua phong trào thi đua, chủ động phát hiện những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những gương người tốt, việc tốt để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; những trường hợp là người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc có thể đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công. Quan tâm khen thưởng cá nhân có thành tích đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, dũng cảm cứu người hoạn nạn, bảo vệ tài sản Nhà nước và nhân dân.

4. Về thẩm quyền ban hành các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua hiện nay còn có những vấn đề bất cập, trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương không ban hành các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua không đúng quy định. Khi ban hành các văn bản (thông tư, quy chế, hướng dẫn) của Bộ, ngành, địa phương về thi đua, khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan tuyên truyền xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu cầu và phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực để nâng cao nhận thức của xã hội về thi đua, khen thưởng. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu.

6. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, địa phương. Vụ (phòng, ban) Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành; Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PCT nước Nguyễn Thị Doan (để báo cáo);
- Văn phòng TW Đảng, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Nội vụ;
- Vụ (phòng, ban) TĐKT Bộ, ngành, đoàn thể TW;
- Ban TĐKT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW:
+ Trưởng ban, Phó trưởng ban;
+ Các vụ, đơn vị;
- Lưu: VT, Vụ I.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 475/BTĐKT-VI về nâng cao chất lượng khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211