Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4583/UBND-LĐCSXH về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4583/UBND-LĐCSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4583/UBND-LĐCSXH
V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố

 

Ngày 7 tháng 4 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện; ngày 28 tháng 12 năm 2001 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 198/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình an toàn truyền máu quốc gia.

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đông đảo các tầng lớp nhân dân về mục đích và ý nghĩa cao đẹp của hiến máu tình nguyện, tạo ra phong trào rộng khắp trên toàn Thành phố, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị bệnh, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện, với các nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức các ngày hiến máu tình nguyện:

- Tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện dưới nhiều hình thức sinh động và hiệu quả, vận động các tầng lớp nhân dân, trước tiên là đảng viên, cán bộ, công chức đăng ký hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” vào ngày 7/4 hàng năm và ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu” vào 14/6 hàng năm.

- Thường xuyên tổ chức các hình thức tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu tham gia tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện.

- Tăng cường tổ chức các ngày hiến máu tình nguyện tại phường, xã, thị trấn - quận, huyện - Trường học và các cơ quan, doanh nghiệp. Đầu tư xây dựng các điểm hiến máu cố định theo tuần, tháng và quí tại các đơn vị.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thành phố về tăng cường tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện

2.1. Thành đoàn (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố) chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố thực hiện các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn Thành phố theo từng năm đảm bảo máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên địa bàn Thành phố; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu hiến máu, tổng hợp kết quả, báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố.

- Đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách về tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn biên soạn và cung cấp tài liệu tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; cung cấp cho các tầng lớp thanh niên và nhân dân những thông tin cần thiết về hiến máu tình nguyện đối với công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Tổ chức mít tinh, hội thảo, tập huấn về tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; cùng với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các quận, huyện, thành phố và các đơn vị triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

2.2. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Thành đoàn chỉ đạo các Trung tâm Y tế quận, huyện, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, lực lượng vũ trang, công ty, xí nghiệp, trường học tích cực tham gia tuyên truyền vận động, phối hợp với các đơn vị có chức năng thu gom máu khám tuyển chọn người hiến máu, nhằm đảm bảo nguồn máu cung cấp chất lượng và an toàn.

2.3. Hội Chữ Thập đỏ Thành phố tổ chức tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trong các tầng lớp nhân dân và hội viên Hội chữ thập đỏ trên địa bàn Thành phố.

2.4. Thành đoàn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch và các Báo, Đài Thành phố có kế hoạch tuyên truyền hàng năm về hiến máu tình nguyện.

2.5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố:

- Thành lập và củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp quận, huyện, thành phố và phường, xã, thị trấn do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa Xã hội làm trưởng ban; Đoàn thanh niên là đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Đăng ký chỉ tiêu hiến máu tình nguyện theo từng năm dựa trên kế hoạch và chỉ tiêu chung của Thành phố. Đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện cho đông đảo nhân dân; tăng cường công tác tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

2.6. Các Sở, ngành, các Tổng công ty, công ty, đơn vị hành chính - sự nghiệp trực thuộc Thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân - viên chức của đơn vị về hiến máu tình nguyện; hàng năm xây dựng chỉ tiêu hiến máu của đơn vị và đăng ký với Ban Chỉ đạo Thành phố. Phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trên toàn Thành phố.

2.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

2.7. Thành đoàn Hà Nội xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND TP; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND; (để báo cáo)
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP;
- Các sở, ngành TP;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP;
- Thành viên BCĐ vđ HMTN TP;
- UBND các quận, huyện, TP;
- Các Báo, Đài thành phố;
- CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Phòng: LĐ CSXH, TH;
- Lưu VT, Dần (LĐCSXH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4583/UBND-LĐCSXH về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hiến máu tình nguyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.218.67.1