Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4498/UBND-LĐCSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đào Văn Bình
Ngày ban hành: 26/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4498/UBND-LĐCSXH
V/v: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện thành phố trực thuộc.

 

Thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 3/6/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết hết số học viên tham gia Đề án quản lý sau cai tại Trung tâm của Thành phố Hà Nội về địa phương (tái hòa nhập cộng đồng) trước ngày 31/12/2008. UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và giao cho Sở Lao động Thương binh & Xã hội có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các Trung tâm sau cai và các Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận, huyện tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức tiếp nhận, bàn giao số học viên tham gia Đề án sau cai được tái hòa nhập cộng đồng xong trước ngày 31/12/2008 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn, nghiêm túc và trang trọng. Để số quản lý, giúp đỡ số người sau cai nghiện nói chung và số người tham gia Đề án sau cai sau khi về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, có việc làm ổn định, hạn chế không tái nghiện. UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ công tác sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin Báo, Đài:

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền chiều sâu, trực tiếp về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người sau cai nghiện nhất là tuyên truyền về Nghị quyết số 16/NQ-QH của Quốc hội khóa 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy (có hiệu lực từ 01/01/2009) nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người nghiện, người sau cai, tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và tích cực tham gia.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố: Chỉ đạo hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thành viên, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch của Liên tịch Thành phố về “Phát động nhân dân tham gia vận động người nghiện cai nghiện, quản lý giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng”, gắn với vận động gia đình, cơ quan, tổ chức đoàn thể quận, huyện, xã, phường thị trấn tạo việc làm cho người sau cai nói chung và người tham gia Đề án sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

3. UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc:

- Có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo các phường xã, thị trấn thực, triển khai thực hiện các nội dung sau:

+ Phân công cho các hội, đoàn thể, Đội hoạt động xã hội Tình nguyện, Đội Thanh niên tình nguyện và các đoàn thể tổ chức khác ở cơ sở phối hợp với gia đình quản lý, giúp đỡ người sau cai tham gia Đề án được tái hòa nhập cộng đồng phòng, chống tái nghiện.

+ Quan tâm tạo điều kiện bố trí và tổ chức các điểm kinh doanh dịch vụ tại địa bàn với các ngành nghề phù hợp để vận động người sau cai nghiện vào làm việc, ưu tiên các trường hợp không có bằng nghề hoặc gia đình có khó khăn hoặc không tự giải quyết được việc làm tại nhà.

+ Liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn, tiếp nhận và bố trí việc làm cho người sau cai, tạo điều kiện và hướng dẫn thủ tục cho gia đình, người tham gia Đề án sau cai được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định đời sống.

+ Chỉ đạo các hội đoàn thể cơ sở phối hợp với Công an cùng cấp (lực lượng Cảnh sát khu vực, công an xã), tổ dân phố, thôn, xóm thường xuyên thăm hỏi, vận động gia đình, người thân có trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ với hội viên các đoàn thể địa phương quản lý, giúp đỡ người sau cai.

Vận động gia đình, người thân có điều kiện tự bố trí việc làm tại nhà cho người sau cai, người tham gia Đề án để có điều kiện quản lý, giúp đỡ, đồng thời tạo điều kiện cho người sau cai tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ hoặc tham gia các hoạt động xã hội khác của địa phương phòng, chống tái nghiện.

- Định kỳ đánh giá tỷ lệ tái nghiện, tình trạng giải quyết việc làm cho số người tham gia Đề án sau cai tái hòa nhập cộng đồng, so sánh với số học viên sau cai nghiện không tham gia Đề án làm cơ sở đánh giá hiệu quả của Đề án.

Giao Sở Lao động – Thương binh & Xã hội có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị cơ sở, đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện (từ phường, xã, thị trấn) lồng ghép vào báo cáo định kỳ hàng tháng của ngành về công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố để tổng hợp báo UBND Thành phố theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBNDTP; (để báo cáo);
- Các Sở, Ban,  ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, TPTT;
- Chánh VPUBND TP;
- PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- LĐCSXH, TH, KT, NC;
- Lưu: VT, NqSơn (3b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Đào Văn Bình   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4498/UBND-LĐCSXH ngày 26/12/2008 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 của Quốc hội do Ủy ban hành nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.259

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7