Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 433/LĐTBXH-BTXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/LĐTBXH-BTXH
V/v thi đua, khen thưởng 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, Doanh nghiệp hỗ trợ huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Để ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Chương trình 30a hướng dẫn một số nội dung bình xét thi đua, khen thưởng đối với các huyện, Doanh nghiệp tiêu biểu để khen thưởng tại Hội nghị Sơ kết 02 năm (2009-2010) thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (Dự kiến tổ chức trong tháng 3/2011) như sau:

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng và số lượng đơn vị đề nghị khen thưởng:

- Khen thưởng Doanh nghiệp đã thực hiện việc hỗ trợ huyện nghèo. Mỗi một Doanh nghiệp xét khen thưởng cho 01 cá nhân và 01 tập thể (là Doanh nghiệp hoặc tập thể nhỏ thuộc Doanh nghiệp).

- Khen thưởng cấp huyện (là huyện, xã hoặc các phòng ban thuộc huyện và cá nhân):

+ Đối với những tỉnh có từ 04 huyện nghèo trở lên: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn, bình xét khen thưởng và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng với số lượng không quá 02 tập thể và 02 cá nhân.

+ Đối với những tỉnh có từ 03 huyện nghèo trở xuống: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lựa chọn, bình xét khen thưởng và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng:

3.1. Đối với cấp huyện:

- Chủ động xây dựng và hoàn thành đề án giảm nghèo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sớm.

- Sớm tổ chức phổ biến, quán triệt tinh thần Nghị quyết 30a tới các đơn vị, tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có kết quả cao nhiều chính sách giảm nghèo của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt hoàn thành sớm việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết quả giảm nghèo trong 02 năm (2009-2010) đạt tỷ lệ cao.

- Chủ động, tích cực vận động các Doanh nghiệp hỗ trợ địa phương, phối hợp có hiệu quả với các Doanh nghiệp trong việc thực hiện các nội dung cam kết hỗ trợ.

3.2. Đối với các Doanh nghiệp:

- Chủ động đăng ký giúp đỡ huyện nghèo, thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

- Sớm tổ chức khảo sát nhu cầu, thỏa thuận với địa phương về kế hoạch, nội dung cam kết hỗ trợ, giúp đỡ.

- Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các nội dung đã cam kết hỗ trợ huyện nghèo.

- Giải ngân đầy đủ, đúng tiến độ khoản kinh phí hỗ trợ đã thỏa thuận, cam kết giúp đỡ huyện nghèo.

3.3. Đối với cá nhân:

- Có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

- Không có sai phạm, vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên từ năm 2009 đến nay.

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Bản thành tích của tập thể và cá nhân (tóm tắt không quá 03 trang).

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Tỉnh.

- Văn bản trình Thủ tướng Chính phủ của Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Hồ sơ thủ tục gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28/2/2011. Quá thời hạn trên coi như địa phương, Doanh nghiệp không có đề nghị khen thưởng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng thời nêu trên để Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đạt kết quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- PTTg Thường trực CP Nguyễn Sinh Hùng (b/c);
- Bộ trưởng (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND 62 huyện theo Nghị quyết 30a;
- Sở LĐTBXH 20 tỉnh, thành phố theo NQ30a;
- Lưu VT, Cục BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 433/LĐTBXH-BTXH ngày 18/02/2011 về thi đua, khen thưởng 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.047

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!