Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 414/DSVH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Di sản văn hóa Người ký: Đặng Văn Bài
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
CỤC DI SẢN VĂN HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 414/DSVH-BT
V/v: Xây dựng Hồ sơ xếp hạng bảo tàng

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong thời gian gần đây, Cục Di sản văn hóa đã nhận được một số Hồ sơ xếp hạng bảo tàng tỉnh, thành phố (do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi tới để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thoả thuận theo quy định của Luật di sản văn hóa, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày11/11/2002 của Chính phủ). Tuy nhiên, do nội dung Hồ sơ của các địa phương chưa đảm bảo yêu cầu về mặt pháp lý và khoa học, nên Cục Di sản văn hóa chưa có cơ sở tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra văn bản thỏa thuận xếp hạng các bảo tàng như đề nghị.

Từ thực trạng trên, để thống nhất nội dung Hồ sơ và quy trình xét xếp hạng bảo tàng (trên cơ sở các quy định của Điều 34 và Điều 35 của Nghị định số 92 ngày11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật di sản văn hóa), Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố chỉ đạo bảo tàng trực thuộc khi đề nghị xếp hạng bảo tàng, cần xây dựng Hồ sơ và thực hiện quy trình, thẩm định việc xếp hạng bảo tàng theo các nội dung sau:

I- Về Hồ sơ đề nghị xếp hạng bảo tàng gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thống nhất quy định các thành phần Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng (của bảo tàng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý).

2. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bảo tàng (theo các tiêu chuẩn xếp hạng bảo tàng được quy định tại Điều 34 của Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ) - Báo cáo do bảo tàng xây dựng.

3. Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc thành lập Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng (thành phần Hội đồng bao gồm: đại diện Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bảo tàng).

4. Biên bản làm việc của Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng.

5. Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị về việc xếp hạng bảo tàng.

6. Công văn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xếp hạng bảo tàng (đối với bảo tàng hạng I) hoặc thỏa thuận xếp hạng bảo tàng (đối với bảo tàng hạng II, hạng III).

II- Việc tổ chức xây dựng và thẩm định Hồ sơ xếp hạng bảo tàng:

1. Bảo tàng tỉnh, thành phố - đơn vị đề nghị xếp hạng:

- Xây dựng Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của bảo tàng.

- Gửi Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng (kèm Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bảo tàng) tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị trực tiếp quản lý bảo tàng:

- Đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng.

- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng (sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng của Uỷ ban nhân dân tỉnh): Hội đồng xem xét Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của bảo tàng và đối chiếu thực tế để xác định và đề xuất về hạng được xếp của bảo tàng. Nội dung cuộc họp của Hội đồng được lập thành “Biên bản thẩm định xếp hạng bảo tàng”.

- Lập Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xếp hạng bảo tàng (kèm theo Hồ sơ xếp hạng bảo tàng).

- Tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét Hồ sơ đề nghị xếp hạng bảo tàng, nếu đồng ý thì có công văn (của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xếp hạng bảo tàng (đối với bảo tàng hạng I) hoặc thỏa thuận xếp hạng bảo tàng (đối với bảo tàng hạng II, hạng III) - kèm theo công văn là Hồ sơ đề nghị xếp hạng bảo tàng theo quy định trên; ra Quyết định xếp hạng bảo tàng (trên cơ sở văn bản thỏa thuận đồng ý xếp hạng cho bảo tàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đồng chí.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo tàng các tỉnh, thành phố;
- Phòng QLBT;
- Lưu VT, NC. 150

CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Bài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 414/DSVH-BT ngày 30/05/2008 về xây dựng Hồ sơ xếp hạng bảo tàng do Cục Di sản văn hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.951

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!