Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3105/VPCP-KGVX về việc một số vấn đề về công tác bình đẳng giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3105/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3105/VPCP-KGVX
V/v một số vấn đề về công tác bình đẳng giới

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 33/BC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 4 năm 2009) về kết quả Hội nghị sơ kết thực hiện Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung quy định về thành viên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2009;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan có liên quan: tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và Chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ để chuẩn bị cho việc tổng kết vào cuối năm 2010; xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Đề án kiện toàn và phát triển Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, ngành, địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xây dựng tiêu chí phân loại giới tính trong số liệu thông tin thống kê nhà nước, trình Chính phủ trong năm 2009.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan thực hiện việc lồng ghép cơ chế, chính sách cụ thể về cơ cấu, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức trong quá trình xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức; nghiên cứu, xây dựng văn bản quy định cụ thể để đưa kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành một trong những tiêu chuẩn để xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sửa đổi trong năm 2009 văn bản hướng dẫn kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phù hợp với thực tế đã có cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng chú trọng thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật về bình đẳng giới; giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong việc thực hiện bình đẳng giới; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó Thủ tướng;
- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3105/VPCP-KGVX về việc một số vấn đề về công tác bình đẳng giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.284
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216