Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 260/UBND-LDCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 11/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/UBND-LDCS
V/v Quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn Thành phố.

Sau gần 2 năm thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND và Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND, công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang và thực hiện chính sách hỏa táng tại các quận, huyện, thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả đạt được như sau:

1. Kế hoạch thực hiện năm 2011:

- Theo kết quả rà soát năm 2011, toàn Thành phố có 2.434 nghĩa trang nhân dân, với 1.902.898 mộ. Tổng diện tích đất còn trống trong nghĩa trang là 6.355.657 m2. Trong tổng số nghĩa trang có 1.112 nghĩa trang có tổ quản trang (chiếm 45,69%); Có 217 nghĩa trang đang xây dựng dự án mở rộng (1.260.157 m2); 322 nghĩa trang đang xây dựng dự án mở rộng (865.349 m2).

- Theo số liệu báo cáo của các quận, huyện, 7 tháng đầu năm 2011 toàn thành phố đã thực hiện được 2.267 ca hỏa táng với kinh phí: 7.308 triệu đồng. Các đơn vị thực hiện tốt như: Ba Đình: 387 ca, Hoàn Kiếm: 283 ca, Hoàng Mai: 299 ca, Đông Anh: 283 ca. Ngoài mức hỗ trợ của thành phố, huyện Đông Anh còn hỗ trợ thêm kinh phí để khuyến khích hỏa táng, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tỷ lệ hỏa táng đạt trên 30%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại:

- Việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân tại các quận, huyện còn hạn chế, nhiều nghĩa trang không có tổ quản trang, không có bộ phận chuyên trách về vệ sinh môi trường. Còn nhiều mộ nằm ngoài nghĩa trang (mộ lâu năm, vô chủ…) gây ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường và xây dựng nông thôn mới.

- Số hố mộ còn trống và diện tích đất trống trong nghĩa trang không nhiều, phần lớn các nghĩa trang thuộc các quận nội thành đã quá tải phải đóng cửa (ngừng tiếp nhận mộ) hoặc đang có phương án di dời, trong khi nhu cầu phục vụ an táng tại các địa phương ngày càng tăng lên gây sức ép về mặt quy hoạch, mở rộng nghĩa trang.

- Việc vận động tuyên truyền trong nhân dân hưởng ứng thực hiện “táng văn minh” của một số quận, huyện chưa được chú trọng, như: hỗ trợ kinh phí, vận động nhân dân, tổ chức hội, đoàn thể tham gia…

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2012:

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và chính sách hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

a. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015.

- Đưa nội dung quy hoạch quản lý, sử dụng nghĩa trang vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

- Đối với các quận, huyện, thị xã đang xây dựng dự án mở rộng nghĩa trang (bao gồm các nghĩa trang do cấp thôn, làng quản lý và nghĩa trang cấp xã, phường quản lý) phải tuân theo quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, kích thước, kiểu dáng mộ, bia mộ và các công trình hạ tầng, kỹ thuật; Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện đúng Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân được quy định tại Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010, cụ thể như:

- Thực hiện quy hoạch và sử dụng đất trong nghĩa trang hợp lý, kích thước mộ đúng quy định, tránh lãng phí đất; xây tường rào bao quanh nghĩa trang; không được mai táng, cải táng bên ngoài nghĩa trang.

- Đối với các phần mộ nằm ngoài nghĩa trang: Các phần mộ chưa cải táng, sau khi cải táng phải di chuyển vào trong nghĩa trang; Các phần mộ không rõ nhân thân: Yêu cầu UBND cấp xã tìm hiểu, xác định lại thông tin và có kế hoạch di chuyển vào trong nghĩa trang; Các phần mộ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường xung quanh: Yêu cầu UBND cấp xã vận động, yêu cầu thân nhân di chuyển vào trong nghĩa trang.

- Đối với các nghĩa trang hiện có tại các quận, cần hạn chế dần việc hung táng, chôn lấp một lần, để tiến hành đóng cửa nghĩa trang. Đặc biệt là các nghĩa trang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cần có kế hoạch đóng cửa, di dời nghĩa trang. Kiểm soát, không cho phép thành lập mới mở rộng nghĩa trang của các gia đình, dòng họ.

- Bố trí cán bộ quản trang và cán bộ chuyên trách về vệ sinh môi trường trong nghĩa trang. Yêu cầu các nghĩa trang tiến hành lập và lưu giữ hồ sơ thông tin cơ bản của người được táng. Có sổ theo dõi hoạt động táng, lưu giữ tro cốt theo thời gian. Các nghĩa trang phải có quy định chi tiết về hoạt động trong nghĩa trang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hàng năm khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nghĩa trang. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), cuối năm (trước ngày 10/12) tổng hợp báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Lao động – TB&XH để tổng hợp) kết quả thực hiện quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

c. Thực hiện chính sách hỗ trợ hỏa táng:

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các hình thức táng văn minh, chính sách khuyến khích hỏa táng, hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện chế độ báo cáo về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng theo quy định báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính).

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng năm 2010 – 2012.

Trên đây là một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân và chính sách hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo);
- Sở: LĐTBXH, KHĐT, Tài chính;
- CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
- LĐCSXH;
- Lưu: VT, Sơn (LĐCS).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 260/UBND-LDCS ngày 11/01/2012 quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!