Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2115/UBND-VHKG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2115/UBND-VHKG
V/v triển khai các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội  

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg, Quyết định 1470/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm; Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 27/10/2008 của Thành ủy, Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 15/12/2009 của UBND thành phố về quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã đơn vị triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trong Quý II/2010 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc hơn nữa trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Thành phố về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trên cơ sở đó mỗi người nhận thức được vinh dự, trách nhiệm của mình và cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố; các quận, huyện, thị xã rà soát lại Quyết định 3038/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND Thành phố về việc phân công các đơn vị thực hiện nội dung các hoạt động Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo thực hiện tập trung, quyết liệt những nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

3. Giao trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa thể thao, du lịch của Thành phố trong quý II/2010 theo Kế hoạch gắn với tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn.

- Tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện: Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo, Quy chế tổ chức Lễ hội, Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Quy chế quản lý đầu tư, tu bổ và phát huy giá trị di tích đảm bảo hiệu quả.

- Hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện quy trình đầu tư, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các di tích theo quy trình, quy định. Tham mưu UBND Thành phố quy hoạch lại mạng lưới các di tích cấp quốc gia, di tích cấp Thành phố; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, các sở ngành liên quan thực hiện việc di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực I di tích đã được xếp hạng.

4. Công tác chỉnh trang đô thị thực hiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:

- Yêu cầu các sở, ngành đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai ngay Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/3/2010 của UBND Thành phố về việc chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 292/TTg-KGVX ngày 11/2/2010), chỉ đạo của UBND Thành phố (Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 3/3/2010) về việc thực hiện chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tới các cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn. Các quận, huyện, thị xã duy trì các tổ liên ngành kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm.

- Các cơ quan báo, đài của Thành phố tập trung tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị của các đơn vị trên địa bàn Thành phố; kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt, phê bình, nhắc nhở các đơn vị làm chưa tốt.

- UBND các quận, huyện, thị xã duy trì các hoạt động của Tổ công tác liên ngành, triển khai ngay việc bố trí các điểm quảng cáo rao vặt miễn phí trên địa bàn. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả với UBND thành phố vào ngày 30 hàng tháng.

5. Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp:

- Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các quận, huyện, thị xã triển khai nhiệm vụ xác định đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào xây dựng Khu dân cư văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, làng văn hóa.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TU của Thành ủy; 10 năm thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa UBND Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực TU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Đ/c Chánh Văn phòng;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Các Phòng: VHKG, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2115/UBND-VHKG ngày 31/03/2010 triển khai các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Công tác quản lý, tổ chức hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.988

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14