Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2038/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 23/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2038/LĐTBXH-LĐVL
V/v Tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 105/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 2969/VPCP-VX ngày 14/6/2004 của quý Văn phòng về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1- Về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bỏ quy định khống chế tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Việc quy định tỷ lệ lao động nước ngoài là căn cứ vào Khoản 1 Điều 132 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002. Như vậy, nếu xoá bỏ quy định tỷ lệ sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp thì sẽ trái với quy định của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung nêu trên;

- Việc quy định tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp không quá 3% là căn cứ từ thực tế sử dụng lao động nước ngoài ở các đơn vị do các địa phương báo cáo và phần lớn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất đề nghị cần khống chế số lượng tuyệt đối người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp để tránh việc các doanh nghiệp lợi dụng đưa lao động nước ngoài vào làm những công việc mà lao động Việt Nam có thể đảm nhận.

Thực tế theo báo cáo của các địa phương thì hầu hết các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài ở mức gần 2%, chỉ một số rất ít doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài vượt quá tỷ lệ 3% và để khắc phục sự vượt quá tỷ lệ này thực hiện Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP ngày 12/01/2004 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách Nhà nước năm 2004, cụ thể: giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu để trình Chính phủ sửa đổi quy định về tỷ lệ lao động nước ngoài tại Việt Nam: một là theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta; hai là theo hướng giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định việc cho phép doanh nghiệp được sử dụng lao động nước ngoài vượt quá số lượng theo quy định chung khi có nhu cầu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương cùng với các địa phương nắm tình hình thực tế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài để sớm trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2003/NĐ-CP theo hướng giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định việc cho phép doanh nghiệp được sử dụng số lao động nước ngoài vượt quá số lượng theo quy định chung khi có nhu cầu hoặc bỏ quy định số lượng tuyệt đối người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Về việc lao động nước ngoài làm việc trong các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo và thể thao được quy định tại Tiết e Điểm 1 Mục 1 của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì việc tuyển lao động nước ngoài của các cơ sở này không phải áp dụng theo tỷ lệ tuyển dụng tối đa 3% và số lượng tối đa 50 người như đối với các doanh nghiệp, nghĩa là không hạn chế mà thực hiện theo quy định tại Tiết b Điểm 1 Mục II của Thông tư số 04 nêu trên cụ thể là: “Người sử dụng lao động theo quy định tại Tiết b, c, d, đ, e, g, h, i Điểm 1 Mục I của Thông tư này, trước khi tuyển lao động nước ngoài phải gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi trụ sở chính văn bản đề nghị tuyển dụng lao động nước ngoài theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này và sau khi có văn bản chấp thuận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì mới được tuyển dụng lao động nước ngoài.

Trường hợp người sử dụng lao động đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xác định số lượng người lao động nước ngoài được sử dụng hàng năm khi cho phép thành lập và hoạt động ở Việt Nam thì không phải thực hiện quy định trên”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Văn phòng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2038/LĐTBXH-LĐVL ngày 23/06/2004 ngày 23/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tỷ lệ lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 105/2003/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!