Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1985/LĐ-TBXH giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến đang công tác do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 1985/LĐ-TBXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Doãn Chi
Ngày ban hành: 13/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1985/LĐ-TBXH
V/v giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến đang công tác

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2000

 

Kính gửi:

Các Sở, Ban, ngành, Hội, Đoàn thể Tổ chức xã hội; các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

Thực hiện Nghị định 47/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư số 25/2000/TT-LĐTBXH ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể; các doanh nghiệp trung ương, địa phương (sau đây gọi chung là các cơ quan, đơn vị) đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện như sau:

1. Đối tượng kê khai:

Người hoạt động kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương tổng kết thành tích kháng chiến (Huân, Huy chương kháng chiến các hạng) chưa được hưởng trợ cấp kháng chiến còn sống hoặc đã chết từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở về sau.

2. Cách tính thời gian tham gia kháng chiến (thâm niên kháng chiến):

Thâm niên tham gia kháng chiến được tính theo số năm thực tế tham gia kháng chiến, không tính theo năm quy đổi khi xét khen thưởng Huân, Huy chương kháng chiến và được tính trong khoảng thời gian từ ngày tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tổng thời gian thâm niên kháng chiến là 29 năm 9 tháng được làm tròn là 30 năm. Trong đó: thời gian thâm niên kháng chiến chống Pháp tối đa là: 9 năm 0 tháng và thời gian thâm niên kháng chiến chống Mỹ tối đa là: 20 năm 9 tháng (làm tròn là 21 năm).

Sau khi tính tròn số năm tham gia kháng chiến mà còn có tháng lẻ thì từ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm, dưới 6 tháng thì được tính là 6 tháng.

3. Cách tính chế độ trợ cấp 1 lần:

Mỗi năm thực tế tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp 120.000 đ, tổng số tiền trợ cấp bằng số năm thực tế tham gia kháng chiến nhân với 120.000 đồng, trường hợp số năm thực tế tham gia kháng chiến có tháng lẻ (dưới 6 tháng) thì cộng thêm 0,5, trường hợp từ 6 tháng trở lên được cộng thêm 1.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A có 10 năm 4 tháng thực tế tham gia kháng chiến thì tổng số tiền được hưởng trợ cấp 1 lần là: 120.000 đ x 10,5 = 1.260.000 đ.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B có 10 năm 6 tháng thực tế tham gia kháng chiến thì tổng số tiền được hưởng trợ cấp một lần là: 120.000 đ x 11 = 1.320.000 đồng.

4. Thủ tục hồ sơ và xác nhận thời gian thực tế tham gia kháng chiến:

a. Hồ sơ gồm 2 bản khai (theo mẫu 1 A), phô tô 2 bản Huân, Huy chương kháng chiến kèm theo.

b. Xác nhận thời gian thực tế tham gia kháng chiến do thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào lý lịch cán bộ, công nhân viên đang lưu giữ tại cơ quan, đơn vị để xác nhận vào bản khai của từng người.

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ:

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân như quy định tại điểm 4 của Công văn này, cơ quan, đơn vị lập danh sách (theo mẫu 1 C) thành 2 bản kèm theo Công văn đề nghị, chuyển đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi người đó công tác để lập thủ tục báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra trình UBND thành phố ra Quyết định giải quyết chế độ.

6. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình giải quyết chế độ người tham gia hoạt động kháng chiến:

a. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đối với các cán bộ công nhân viên có thời gian tham gia hoạt động kháng chiến đã được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến phải được giải quyết chế độ tham gia kháng chiến một lần trước khi về nghỉ hưu, về mất sức, nghỉ một lần …

b. Đối với cán bộ đã về hưu, nghỉ việc, nghỉ mất sức lao động, thương binh, bệnh binh… đang làm hợp đồng tại cơ quan, đơn vị chưa được hưởng chế độ tham gia kháng chiến thì tiến hành kê khai tại địa phương mà đối tượng đăng ký hộ khẩu thường trú.

c. Chỉ giải quyết chế độ tham gia kháng chiến đối với cán bộ, công nhân viên đã được tặng thưởng Huân, Huy chương tổng kết thành tích kháng chiến. Đối với cán bộ công nhân viên có thời gian tham gia kháng chiến chưa được tặng thưởng Huân, Huy chương tổng kết thành tích kháng chiến thì liên hệ với cơ quan Thi đua Khen thưởng thành phố để được hướng dẫn.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp tham gia kháng chiến đối với cán bộ, công nhân viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc xin liên hệ với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ LĐTBXH (b/cáo)
- UBND TP (b/cáo)
- UBND quận, huyện
- PLĐTBXH quận, huyện
- Lưu VT-KHTC-TBLS

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Doãn Chi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1985/LĐ-TBXH giải quyết chế độ một lần đối với người hoạt động kháng chiến đang công tác do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.660

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241