Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 175/TANDTC-TĐKT hướng dẫn xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 175/TANDTC-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trần Văn Tú
Ngày ban hành: 16/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
T
ỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 175/TANDTC-TĐKT
Hướng dẫn xét thi đua đ nghị khen thưởng năm 2011

Hà Ni, ngày 16 tháng 9 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Chánh án Toà án quân sự trung ương
- Th trưng c đơn vthuc Toà án nhân dân ti cao
- Chánh án Toà án nhân dân các tnh, thành phtrc thuc trung ương

 

n c công văn s 38/TANDTC-TĐKT ngày 15/3/2011 ca Tòa án nhân dân ti cao hưng dn công c thi đua, khen tởng trong ngành Tòa án nhân dân (sau đây viết tt là Công văn 38), ngày 14/9/2011, Hi đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đã hp và thống nht hướng dn c th mt s ni dung v xét thi đua và đ nghkhen thưởng năm 2011 như sau:

1. Về vicnh xét thi đua, đ ngh khen thưng:

Trong quá trình bình xét thi đua, đ ngh khen thưng, c đơn v phi bám t các ni dung hưng dn ti Công văn s 38 và Kết lun ca Chánh án Tòa án nhân dân ti cao ti bui làm vic vi Thường trc Hi đng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân (Thông báo s205/TANDTC-TB ngày 31/8/2011). Vic đ ngh khen thưng phi căn c vào thành ch đã đt đưc ca c tập th, cá nhân và phi chú trọng phát hin, khen thưng các trưng hợp là nhân t mi hoc lp đưc thành ch xut sc trong công c.

2. Về vic áp dng tiêu chí án hy, án sửa trong quá trình bình xét, đề ngh khen thưng:

Ti Công văn s 38, Hi đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đã điều chnh ni rng t l án hy án sa trong tiêu chun xét khen thưởng, c th là s án b hu không t quá 1,50% hoc s án b sa kng vưt quá 4,50% so vi s án đã gii quyết.

Tuy nhiên, ti buổi làm vic vi Thường trc Hi đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân ti cao đã chỉ đo chú trọng nâng cao cht lưng công tác xét x và cht lưng công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mi; phi coi tl án hy, án sửa là mt trong c tiêu chí hàng đu, là thưc đo cht lưng công tác của từng Thm phán và ca c đơn vị Tòa án. Do đó, Hi đng Thi đua - Khen thưng ngành Toà án nhân dân đã xem xét và thng nht điều chỉnh li t l án hy, án sa trong quá trình bình xét, đngh khen thưng k tnăm 2011. Cth là:

- Ch xem xét, đ ngh khen thưởng danh hiu Lao đng tiên tiến đi vi c tp th, cá nhân Thẩm phán có s án b hu không vưt quá 1,16% hoc s án bsửa không vưt quá 4,20% so vi s án đã gii quyết.

- Tu chí này ch áp dụng đi vi các v án b hy, b sa do li ch quan ca Thm phán.

3. Về vic áp dng tiêu chí có sáng kiến trong công tác:

c trường hp đ ngh tng thưng danh hiu Chiến s thi đua cơ s, Chiến s thi đua nnh TAND” và Chiến s thi đua toàn quc phi áp dụng đúng tiêu chuẩn và chđnghkhen thưng đi vi các cá nhân đm bo tiêu chun Có ng kiến cải tiến kthut, gii pháp công c, kế hoạch làm vic khoa hc, đ tài khoa hc hoc áp dụng công ngh mi đ nâng cao cht lượng, hiu qu công tác theo quy đnh. Không đ ngh khen thưởng c cá nhân không có ng kiến hoc ng kiến đó đã đưc s dụng làm n c xét khen thưởng danh hiu thi đua các năm trưc.

4. Về vic làm Báo cáo thành tích đề ngh khen thưng:

Theo quy đnh ca Ban Thi đua - Khen thưng trung ương, các trưng hp đưc đ ngh khen thưng phi báo cáo thành ch theo đúng mu quy đnh với c ni dung yêu cầu c th ca tng danh hiu thi đua và hình thc khen thưng (Mẫu Báo cáo thành tích đã đưc gi m theo Công văn 38 hoặc có th khai thác trên Cổng thông tin đin t ca Tòa án nhân dân ti cao).

Trong Báo cáo thành tích, các cá nhân đnghtặng thưng danh hiu Chiến s thi đua nnh Tòa án nhân dân và danh hiu Chiến s thi đua toàn quc phi phân tích, ch rõ c dụng ca các sáng kiến ci tiến k thut, giải pháp công c, kế hoạch làm vic khoa hc, đ tài khoa hc hoc áp dụng công nghmi đ nâng cao chtợng, hiu qu công tác….

Số liu v kết qu và cht lưng công tác xét x trong Báo cáo thành tích thc hin theo mu quy đnh ti Phlc s 2 (đưc gi kèm theo Công văn 38).

c trường hp báo o thành tích kng đúng mu quy đnh skhông đưc xét, đ nghkhen thưng nếu không có s khc phục kp thi.

5. Về vic cung cp sliu phục v bình xét thi đua:

Trong phm vi chc năng và nhim vđưc giao, thủ trưởng c đơn vị thuc Toà án nhân dân ti cao có trách nhim cung cp cho Thưng trc Hi đng Thi đua - Khen thưng ngành Toà án nhân dân và c đơn v Trưng cm thi đua sliu phc vbình xét thi đua (cac đơn vị TAND đa pơng). Cth:

- c Tòa chuyên trách cung cp s liu v cht lưng công tác xét xử, số lưng án b hy, b sa do li ch quan ca Thm phán (s liu ca tng tỉnh theo Phlc 5 ca Công văn 38);

- Vụ Tổ chc cán b cung cp danh sách cán b, công chc vi phm, b xlý k lut hoc b xlý v hình s (nếu có);

- Vụ Kế hoạch tài chính cung cp danh ch c đơn vcòn có hn chế trong công tác qun lý và s dng ngân sách, tài sn đưc giao;

- Vụ Thng kê tng hp cung cp danh ch các đơn vn có hn chế trong vic thc hin chế đ báo o, thống kê theo quy đnh ca ngành Toà án nhân dân.

Thi hn cung cp s liu: Trước ngày 20/10/2011.

6. Về vic tổ chức Hi ngh tng kết công tác thi đua:

Hi ngh tổng kết công c thi đua ca các cm thi đua đưc t chức trong thi gian 1 ngày và phi xong tc ngày 10/11/2011. c cm thi đua có th tchc phiên hp trù b trưc đ giải quyết các ni dung quan trọng ca Hi nghị.

Ngoài c ni dung cơ bn ca Hi nghtng kết công c thi đua đưc hưng dn ti ng văn số 38, c Trưởng cm thi đua b t thi gian khoảng 60 pt đ trao đổi, rút kinh nghim việc t chc c phong trào thi đua và nghe đi din Thường trc Hi đng Thi đua - Khen thưng ngành Toà án nhân dân phbiến mt s ni dung, quy đnh mi v công tác thi đua, khen thưng.

c Trưng cm thi đua trao đổi, thng nht trưc vi Thưng trc Hi đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân v thi gian t chc Hi nghtổng kết đ tng hp, trình Chánh án Toà án nhân dân ti cao quyết đnh.

c Trưng cm thi đua trao đi trưc vi Chánh tòa Tòa phúc thm TANDTC đ phi hợp t chc Hi ngh rút kinh nghim công tác xét xử.

7. Về vic phân chia lại cụm thi đua:

Mt s đơn vị cho rng vic phân chia cm thi đua ngành Tòa án nhân dân như hin nay là chưa phù hợp. Hi đng Thi đua - Khen thưng ngành Tòa án nhân dân đ ngh c đơn vị chun b trưc và cho ý kiến c th v vn đ này ti Hi ngh tng kết công c thi đua ca Cm thi đua. (c đơn v có th tham kho danh ch các cm thi đua đa phương do Ban Thi đua - Khen thưng trung ương phân chia)

Toà án nhân dân ti cao yêu cầu Chánh án Toà án quân s trung ương, Thủ tng c đơn vị thuc Toà án nhân dân ti cao, Chánh án Toà án nhân dân các tnh, thành phố trc thuc trung ương quán trit tổ chc thực hin nghiêm túc. Trong quá trình thc hin nếu có ớng mắc, thì báo cáo Thưng trc Hi đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đ hưng dn gii quyết (đồng chí Hoàng Văn Hng - Phó Cnh Văn phòng, Ủy viên thưng trc Hi đng Thi đua - Khen thưng nnh Toà án nn dân, ĐT: 0903251639 hoc đng chí Nguyn Minh Sử - Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân; ĐT: 0908891967; email: minhsur@gmail.com)./.

 

 

Nơi nhận :
- Như tn ;
- Ban BTĐKTTW (để báo cáo);
- Đ/c Chánh án TANDTC (đ báo cáo);
- Các đ/c PCA TANDTC (đ phi hp ch đo);
- Các B, ngành trong Khi thi đua NC (để biết);
- Các thành viên TĐKT ngành TAND;
- Lưu VP và Thưng trực HĐTĐKT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Trần Văn Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 175/TANDTC-TĐKT hướng dẫn xét thi đua và đề nghị khen thưởng năm 2011 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199