Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1722/LĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1722/LĐTBXH-TBLS
V/v: Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm
58 năm ngày TBLS (27/7/2005).

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương
- Các Tỉnh ủy, thành ủy
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 01 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 12/2002/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; thiết thực kỷ niệm lần thứ 58 ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2005), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học thực hiện tốt một số công tác sau đây:

1/ Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chủ trương, các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước; tổng kết các hoạt động trong phong trào toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công; thiết thực chăm sóc, giúp đỡ các gia đình, đối tượng đang gặp khó khăn về đời sống, học nghề, tạo việc làm, sức khỏe; biểu dương những tấm gương thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công làm giàu, tích cực xóa đói giảm nghèo cũng như học tập, hoạt động văn hóa – xã hội; chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị toàn quốc lần thứ VI về người có công với chuyên đề biểu dương các thế hệ con thương binh, con liệt sĩ tiêu biểu.

2/ Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá việc thực hiện 6 tiêu chuẩn xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công, nâng cao chất lượng của đơn vị đã đạt tiêu chuẩn này, công nhận các xã, phường còn lại theo kế hoạch, chỉ tiêu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong cả nước, phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2005 có thêm 1.000 xã, phường được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công, bảo đảm chỉ tiêu 90% xã, phường thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, trên 90% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

3/ Rà soát xác minh, kết luận các trường hợp tồn đọng về xác nhận người có công theo Thông tư số 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tập trung chỉ đạo, giúp đỡ những xã, phường, quận, huyện còn tồn đọng số lượng lớn. Tổ chức tổng kết công tác xác nhận ở các tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác này. Đến 31 tháng 12 năm 2005 hoàn thành cơ bản việc xác nhận ở những địa phương còn lại.

4/ Thực hiện việc tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; tổ chức chu đáo việc thăm viếng của nhân dân và thân nhân liệt sĩ; khẩn trương triển khai chương trình quản lý và báo tin phần mộ liệt sĩ theo Quyết định số 756/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý và báo tin mộ liệt sĩ.

5/ Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời sai phạm về thực hiện chính sách đối với người có công.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung trên đây phù hợp với tình hình của địa phương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rất mong được Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày thương binh liệt sĩ tại địa phương, cơ quan, đơn vị và thông báo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c)
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP(để b/c)
- Văn phòng TW (để b/c)
- VP Chủ tịch nước(để b/c)
- VP Quốc hội và UB về các vấn đề XH của Quốc hội (để b/c)
- VP Chính phủ (để b/c)
- Sở LĐTBXH và các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện)
- Các cơ quan báo chí Trung ương
- Lưu: VP Bộ, TBLSNCC.

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
Nguyễn Thị Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1722/LĐTBXH-TBLS ngày 06/06/2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày TBLS (27/7/2005).

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.693

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!