Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1301/BGTVT-TCCB về đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1301/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 29/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/BGTVT-TCCB
V/v đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Các Tổng công ty: Hàng hải, Đường sắt, Hàng không Việt Nam;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XIII.

Căn cứ văn bản số 536/BNV-BTĐKT của Bộ Nội vụ về việc đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, Các Tổng công ty Hàng hải, Đường sắt, Hàng không Việt Nam; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào tình hình thực tế đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng theo những vấn đề sau:

1. Đánh giá thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng:

a) Công tác triển khai, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nêu rõ các biện pháp, hình thức tổ chức và kết quả thực hiện.

b) Việc chấp hành quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; đánh giá mặt tích cực của Luật đối với phong trào thi đua và công tác khen thưởng; những mặt còn hạn chế, tồn tại về nhận thức trong việc tổ chức quán triệt, chấp hành các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Về nội dung cụ thể:

- Trên cơ sở rà soát nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thi đua, khen thưởng và quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi. Trong đó nêu rõ những nội dung Luật đã quy định, nhưng trong thực hiện còn vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp cần được điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học, hệ thống của Luật Thi đua, khen thưởng; những nội dung chưa có trong quy định cần phải được bổ sung để đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn.

- Kiến nghị, đề xuất:

+ Các hình thức khen thưởng cho phù hợp với tình hình hiện nay. Nêu cụ thể về các tiêu chuẩn khen thưởng để khắc phục tình trạng khen trùng lắp về thành tích. Việc phân cấp về thẩm quyền phong tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.

+ Nội dung cụ thể về thi đua, khen thưởng trong các tổ chức kinh tế đặc thù và các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, về tuyến trình khen thưởng và thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua.

+ Nội dung, biện pháp để tránh chồng chéo về khen thưởng giữa Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và quản lý nhà nước theo địa phương.

+ Nội dung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng các ngành, các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

+ Các kiến nghị, đề xuất khác.

2. Hình thức tổ chức và thời gian thực hiện:

Căn cứ vào tình hình thực tiễn các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá ở một số đơn vị cơ sở để tổng hợp đánh giá chung. Báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30 tháng 3 năm 2012.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đảm bảo nội dung, yêu cầu và tiến độ thời gian.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Thi đua khen thưởng TW;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (BT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1301/BGTVT-TCCB về đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.476
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238