Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1294/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1294/LĐTBXH-VPQGGN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/LĐTBXH-VPQGGN
V/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh.

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh:

1. Chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại các huyện nghèo trên địa bàn đến cuối năm 2018 và mục tiêu, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020; đánh giá sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành liên quan trong việc theo dõi, cung cấp số liệu báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a tại các huyện nghèo; so sánh kết quả đạt được với các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 30a... (đề cương kèm theo).

2. Thực hiện rà soát, đánh giá các huyện nghèo trên địa bàn theo hệ thống tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo giai đoạn 2017-2020; đảm bảo nội dung số liệu theo quy định tại các tiêu chí được thể hiện đầy đủ, khách quan và thống nhất với các số liệu báo cáo gần nhất.

3. Dự kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức một số Đoàn công tác liên ngành đi kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác báo cáo, đánh giá tại một số huyện nghèo từ tháng 5 năm 2019 (kế hoạch, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau cho các địa phương), do đó đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm, chỉ đạo các huyện nghèo trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, chuẩn bị các nội dung báo cáo, đánh giá theo yêu cầu.

Báo cáo của các tỉnh (gồm 01 báo cáo chung của tỉnh, mỗi huyện nghèo 01 báo cáo riêng - yêu cầu bản gốc) đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua địa chỉ: Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, lô D25, số 3 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; gửi kèm bản mềm phục vụ công tác tổng hợp qua địa chỉ email: giamngheo@molisa.gov.vn; điện thoại: 024.3.7478677/090.713.0485) trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT; TC; NNPTNT; TTTT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA ĐỊA PHƯƠNG

“BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30A/2008/NQ-CP NGÀY 27/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN NGHÈO”

I. Yêu cầu báo cáo:

1. 64 huyện nghèo báo cáo, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP từ năm 2009 đến hết năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2020.

2. Các huyện nghèo hưởng cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 30a báo cáo theo thời điểm từ khi được phê duyệt. Đối với các huyện đã hết thời gian được hỗ trợ và không còn được hỗ trợ theo Quyết định số 275/QĐ-TTg không phải chuẩn bị báo cáo.

II. Gợi ý các nội dung báo cáo cụ thể:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản, chính sách đặc thù của địa phương để hỗ trợ các huyện đạt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 30a.

2. Sự phối hợp, vai trò của các cấp, các ngành liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức trin khai thực hiện và việc tham gia góp ý, cung cấp số liệu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a tại các huyện nghèo.

3. Công tác bố trí nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để hỗ trợ các huyện nghèo.

4. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a

4.1. Đánh giá kết quả thực hiện từng mục tiêu, đánh giá kết quả đạt được của từng mục tiêu theo mục tiêu tổng quát, cụ thể đề ra tại Nghị quyết 30a.

4.2. Thực hiện rà soát, đánh giá các huyện nghèo trên địa bàn theo hệ thống tiêu chí quy định tại Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo giai đoạn 2017-2020; đảm bảo nội dung số liệu theo quy định tại các tiêu chí được thể hiện đầy đủ, khách quan và thống nhất với các số liệu báo cáo gần nhất.

4.3. Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, hoạt động của Chương trình 30a tại các huyện nghèo theo nội dung phần II của Nghị quyết 30a, Dự án 1 và các Dự án thành phần khác thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án, chính sách đến đối tượng thụ hưởng, số lượng hộ dân thoát nghèo bền vững sau khi tham gia các dự án, chính sách...

Riêng đối với nội dung thực hiện chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và huyện, đề nghị báo cáo đầy đủ các số liệu theo mẫu biểu tổng hợp sau đây:

 

Tỉnh…………

KT QUẢ THC HIỆN DÁN ĐẦU TƯ CƠ SHẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN NGHÈO

(Lũy kế từ thời điểm bắt đầu được hỗ trợ đến cuối năm 2018)

STT

Địa phương

Số lượng các công trình được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 30a và lồng ghép các nguồn vốn liên quan khác trên địa bàn

Số lượng các công trình được hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn Chương trình 135

Số lượng công trình cấp huyện khi công mới

Số lượng công trình cấp xã khi công mới

Số lượng công trình loại khác (chuyển tiếp ……….)

Số lượng công trình được duy tu bảo dưỡng

Số lượng công trình khi công mới

Số lượng công trình được duy tu bảo dưỡng

1

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

2

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

3

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

...

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

5. Đánh giá chung (những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế...)

- Mục tiêu giảm nghèo đạt ra có đảm bảo?

- Một số địa bàn khu vực miền núi phía Bắc (ví dụ các huyện thuộc các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La...) đến nay tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo vẫn còn rất cao? Nguyên nhân cụ thể? Việc thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ của địa phương đã đảm bảo hiệu quả hay chưa?

6. Đề xuất giải pháp và kiến nghị

………………

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/04/2019 về báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.571

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251