Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 109/PCAIDSMTMD thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia năm 2010 do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành

Số hiệu: 109/PCAIDSMTMD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 18/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 109/PCAIDSMTMD
V/v thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia năm 2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy ban Quốc gia xin gửi bản kế hoạch công tác năm 2010 tới các Bộ, ngành là thành viên, Ban Chỉ đạo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, TV, Cục Quản trị;
- Lưu: Văn thư, BPGVUBQG (5b).

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Hữu Vũ

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM NĂM 2010
(Kèm theo công văn số 109/PCAIDSMTMD ngày 18 tháng 3 năm 2010)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Kiểm tra công tác phòng, chống ma túy của các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan tại tuyến biên giới miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị)

UBQG và các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư; Ban Chỉ đạo p/c AIDS, ma túy, mại dâm các tỉnh, thành phố có liên quan.

3/2010

- Thị sát và kiểm tra kết quả cai nghiện ma túy bằng thuốc cai nghiện từ nấm đôna

Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh

3/2010

2

Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên biển tại các Cụm Cảnh sát phòng, chống ma túy - Cục Cảnh sát biển Việt Nam

UBQG và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư

4/2010

Xây dựng và ký Thỏa thuận khung hợp tác đối tác giữa PEPFAR và Việt Nam cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

Bộ Y tế và các cơ quan thành viên liên quan của UBQG

4/2010

3

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ về cơ chế cho vay vốn ưu đãi đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh sử dụng người lao động là người sau cai nghiện; hướng dẫn hạch toán chi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an …

Quý II - Quý IV

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, trong đó dự kiến sửa đổi, bổ sung việc miễn tiền thuê đất đối với doanh nghiệp có sử dụng từ 30% lao động là người sau cai nghiện ma túy trở lên với tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan

Quý II - Quý IV

4

Tổng hợp và in tập thống kê các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS phát cho các thành viên UBQG, BCĐ các cấp từ Trung ương đến xã, phường

UBQG, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ CA, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành có liên quan

Quý II/2010, bắt đầu. Quý IV/2010 hoàn thành

5

Phân công các thành viên UBQG kiểm tra công tác tại các Bộ, ngành và các địa phương.

UBQG và các thành viên

Tháng 5/2010

- Phát động đợt cao điểm phòng, chống ma túy trong toàn quốc.

- Bộ Công an/UBQG

Tháng 5/2010

 

- Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

- Bộ Công an/UBQG và các Bộ, Ban ngành có liên quan

Tháng 5/2010

- Đánh giá hiệu quả hỗ trợ đầu tư có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội của các địa phương, xác định nhu cầu hỗ trợ cho giai đoạn 2011 - 2015.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ LĐTBXH/UBQG, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương

Tháng 5/2010

6

- Họp UBQG 6 tháng đầu năm 2010

- UBQG và các thành viên và Ban chỉ đạo p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm TP. Đà Nẵng.

Tháng 6/2010

- Tổ chức gặp mặt các thành viên UBQG và cộng tác viên tham gia công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm nhân 10 năm thành lập UBQG (tháng 6/2000 - tháng 6/2010)

- UBQG, các thành viên UBQG, các nhà tài trợ

Trung tuần tháng 6/2010

- Tổ chức chiến dịch truyền thông dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Bộ Y tế/UBQG, các Bộ, ngành có liên quan.

2/6/2010

- Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phòng, chống ma túy Vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan

- Bộ Công an/UBQG, các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố liên quan

 

7

Hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy giai đoạn 2005 - 2010, những kiến nghị và đề xuất

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Y tế/UBQG, các Bộ ngành có liên quan và các địa phương.

Cuối tháng 7 năm 2010

8

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

- Bộ Y tế/UBQG, các Bộ, ngành là thành viên UBQG, các Ban của Đảng và Quốc hội, các địa phương.

2/8/2010

- Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010, Quy chế phối hợp phòng, chống ma túy giữa các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan, cảnh sát biển tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính/UBQG và các cơ quan có liên quan

 

9

Tổ chức Hội nghị huy động các nguồn vốn ODA phục vụ cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

UBQG/Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ: Y tế, Công an, LĐTBXH, các cơ quan có liên quan và Ban chỉ đạo p/c AIDS, p/c ma túy, mại dâm TP Cần Thơ

Đầu tháng 9 năm 2010

Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện công tác khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và công tác phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam/UBQG, các Bộ, ngành, các doanh nghiệp và các nhà tài trợ

Cuối tháng 9 năm 2010

Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Bộ Y tế/UBQG

3/9/2010

10

Các thành viên UBQG kiểm tra công tác p/c AIDS và p/c tệ nạn ma túy, mại dâm đợt 2

UBQG/các thành viên của UBQG và các Ban Chỉ đạo có liên quan

Tháng 10

11

Ngày sáng tạo Việt Nam p/c HIV/AIDS năm 2010

Bộ Y tế/UBQG, các Bộ, ngành liên quan và quốc tế

30/11/2010

12

- Hội nghị tổng kết 20 năm đối phó với dịch HIV/AIDS ở Việt Nam.

- Bộ Y tế/UBQG, các Bộ, ngành và quốc tế

Ngày 01/12/2010

- Đêm gây quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS nhân Ngày quốc tế p/c HIV/AIDS

- Bộ Y tế/UBQG, các Bộ, ngành, đoàn thể và quốc tế

Đêm 01/12/2010

13

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2005 - 2010 của Ủy ban Quốc gia.

UBQG, các thành viên, các Bộ, ngành và các Ban Chỉ đạo tỉnh và thành phố tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giữa tháng 12/2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 109/PCAIDSMTMD thực hiện kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia năm 2010 do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.772
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25