Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1064/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/BNN-TC
V/v xác định nhu cầu trợ cấp khó khăn năm 2011 theo Quyết định 471/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn và Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Truy cập trên mạng Website: http://www.vutaichinhbnn.gov.vn Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 và Thông tư số 48/2011/TT-BTC ngày 08/4/2011 của Bộ Tài chính để nghiên cứu và tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị quản lý.

2. Lập danh sách số người có hệ số lương dưới 3,0 (lương chức vụ, lương theo ngạch bậc, bậc hiện hưởng) là các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 của Quyết định 471/QĐ-TTg có mặt chính thức tại thời điểm 01/4/2011 của cơ quan đơn vị theo Biểu số 01 tại Thông tư số 48/TT-BTC về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tổ chức cán bộ) để xác nhận nhu cầu kinh phí thực hiện chi lương trợ cấp khó khăn năm 2011.

3. Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Thông tư 48/2011/TT-BTC theo Biểu số 01 - “Báo cáo nhu cầu tình hình thực hiện trợ cấp khó khăn theo Quyết định số 471/QĐ-TTg” đã có xác nhận của Vụ Tổ chức cán bộ. Báo cáo nộp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định cấp bổ sung nguồn kinh phí để thực hiện trợ cấp khó khăn.

4. Thời gian gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất là ngày 25/4/2011 để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 30/5/2011.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc thực hiện để đảm bảo báo cáo Bộ Tài chính đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB;
- Lưu VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 


Biểu số 1/BNN-TC

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

Đơn vị:

Kính gửi: Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị tính: Đồng

STT

Họ và tên

Chức danh

Hệ số lương

Số tiền trợ cấp khó khăn

Tổng số nhu cầu bổ sung KP trợ cấp khó khăn năm 2011

Lần 1 (T4/2011)

Lần 2 (T5/2011)

 

Nguyễn Văn A..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền bằng chữ:

 

XÁC NHẬN CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Biểu số 1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chương:

BÁO CÁO NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THEO QUYẾT ĐỊNH 471/QĐ-TTG NGÀY 30/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Vụ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đơn vị: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

Lĩnh vực …( chi tiết từng lĩnh vực chi)

Tổng số đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 471/QĐ-TTg có mặt tại thời điểm 30/3/2011

Nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định 471/QĐ-TTg

Bảo đảm từ nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị - nếu có (*)

Số đề nghị ngân sách nhà nước bổ sung

Chi tiết theo các chỉ tiêu như từ cột 1 đến cột 4

A

B

1

2

3

4=2-3

5

 

Đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

…, ngày …. tháng ….. năm……
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) Áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1064/BNN-TC về xác định nhu cầu trợ cấp khó khăn ngày 20/04/2011 theo Quyết định 471/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3