Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1061/VTLTNN-TTNC về việc đề cử bình chọn 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008 do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1061/VTLTNN-TTNC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Trần Hoàng
Ngày ban hành: 13/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1061/VTLTNN-TTNC
V/v đề cử bình chọn 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương
- Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng các Tổng công ty và Tập đoàn kinh tế nhà nước

 

Nhân dịp kỷ niệm “Ngày Lưu trữ Việt Nam” lần thứ Nhất vào ngày 03 tháng 01 năm 2008, nhằm tôn vinh những tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam và tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội đối với công tác lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức cuộc bình chọn Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam - đợt bình chọn năm 2008.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trân trọng đề nghị Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước và các cá nhân gửi phiếu đề cử tài liệu lưu trữ tham gia bình chọn 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu trong phạm vi đang quản lý theo Quy định tiêu chí, thể lệ bình chọn và chế độ vinh danh 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008 và mẫu phiếu đề cử gửi kèm công văn này.

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước rất mong nhận được sự tham gia đề cử để cuộc bình chọn 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam - đợt bình chọn năm 2008 thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTNC.

CỤC TRƯỞNG
Trần Hoàng

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ, THỂ LỆ BÌNH CHỌN VÀ CHẾ ĐỘ VINH DANH 100 TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM NĂM 2008
(Kèm theo công văn số 1061/VTLTNN-TTNC ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước)

I. TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIÊU BIỂU

1. Tiêu chí về độ chân thực, thời gian, địa điểm hình thành tài liệu

- Tài liệu là bản chính, bản gốc.

- Tài liệu được hình thành cùng thời điểm xảy ra sự kiện. Những tài liệu được bình chọn năm 2008 có thời gian từ năm 1995 trở về trước.

2. Tiêu chí về nội dung

Tài liệu phản ánh những sự kiện, nhân vật tiêu biểu ảnh hưởng đến quá trình phát triển lịch sử, văn hoá, xã hội của nước ta; có ý nghĩa tích cực đối với quá khứ, hiện tại và tương lai của Việt Nam.

3. Tiêu chí về hình thức

- Đặc điểm vật mang tin (vật liệu mang tin, kỹ thuật chế tác) có tính độc đáo, tiêu biểu.

Bảng chấm điểm tiêu chí bình chọn tài liệu lưu trữ tiêu biểu

Số TT

Tiêu chí

Thang điểm

Điểm đạt được

Ghi chú

1

Độc đáo về độ chân thực của tài liệu

20 điểm

 

 

2

Độc đáo về tác giả của tài liệu

10 điểm

 

x

3

Độc đáo về thời gian của tài liệu

10 điểm

 

xx

4

Độc đáo về địa điểm hình thành tài liệu

10 điểm

 

xxx

5

Độc đáo về đặc điểm vật mang tin (vật liệu mang tin, kỹ thuật chế tác)

5 điểm

 

xxxx

6

Độc đáo về nội dung của tài liệu

45 điểm

 

 

 

Tổng cộng

100 điểm

 

 

(Chú thích: Sự độc đáo có các ký hiệu x, xx, xxx, xxxx ở cột “Ghi chú” trong Bảng chấm điểm trên, nếu có lý do đặc biệt, có thể được cộng thêm từ 5 đến 80 điểm).

II. THỂ LỆ BÌNH CHỌN

1. Điều kiện bình chọn

- Là tài liệu lưu trữ của Việt Nam, không phân biệt sở hữu của Nhà nước, tập thể hay cá nhân.

- Nếu tài liệu lưu trữ là bản sao có giá trị như bản chính thì phải có chú thích rõ ràng về thời gian tài liệu, tác giả tài liệu, nơi bảo quản và chủ sở hữu tài liệu.

- Tài liệu lưu trữ đề cử bình chọn được gửi về Hội đồng xác định Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng) theo mẫu phiếu đề cử đính kèm và thời gian quy định.

2. Quy trình bình chọn

- Thư ký Hội đồng tiếp nhận hồ sơ đề cử bình chọn, lập danh sách những hồ sơ đủ điều kiện bình chọn và trình Hội đồng.

- Hội đồng tiến hành bình chọn theo các bước:

+ Căn cứ bảng chấm điểm, các thành viên Hội đồng chấm điểm tài liệu lưu trữ đề cử và nộp kết quả chấm điểm cho Thư ký Hội đồng theo hình thức bỏ phiếu kín.

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp các kết quả chấm điểm và trình Hội đồng.

+ Căn cứ kết quả chấm điểm, Hội đồng lựa chọn những tài liệu được bình chọn vào Danh mục tài liệu 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu theo kết quả từ cao xuống thấp.

+ Thư ký Hội đồng tổng hợp danh sách trình Chủ tịch Hội đồng quyết định công nhận tài liệu thuộc Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu.

- Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Quyết định vinh danh, khen thưởng.

III. CHẾ ĐỘ VINH DANH

1. Tài liệu lưu trữ được bình chọn thuộc Danh mục 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp giấy chứng nhận là tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam.

2. Tài liệu lưu trữ được bình chọn được tập hợp xuất bản thành sách 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu.

3. Tổ chức, cá nhân lựa chọn đúng tài liệu đạt tiêu chuẩn vinh danh, được nhận Giấy khen của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và quà lưu niệm.

IV. KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, công dân có quyền tố cáo đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của người có thẩm quyền liên quan đến kết quả xác định Danh mục 100 tài liệu tiêu biểu của Việt Nam khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính đó là trái với quy định của pháp luật về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ, vi phạm nội dung cơ bản của Quy định này, làm thiệt hại quyền lợi hợp pháp của mình hoặc gây thiệt hại cho nhà nước, tổ chức, công dân khác.

2. Trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

MẪU

PHIẾU ĐỀ CỬ TÀI LIỆU LƯU TRỮ THAM GIA BÌNH CHỌN 100 TÀI LIỆU LƯU TRỮ TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM NĂM 2008
(Kèm theo Quy định tiêu chí, thể lệ bình chọn và chế độ vinh danh 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008)

1. Tên tổ chức (cá nhân) đề cử:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:                                                  Fax:

E-mail:

2. Quan hệ của tổ chức (cá nhân) với tài liệu đề cử:

 

3. Tên tài liệu, mô tả tóm tắt nội dung, thời gian, hình thức tài liệu và lý do đề cử căn cứ theo tiêu chí và thang điểm bình chọn (khoảng 150 từ):

(Yêu cầu gửi kèm bản sao tài liệu ở dạng tương đương với bản chính)

4. Nơi bảo quản:

 

5. Tên tổ chức, cá nhân sở hữu tài liệu (nếu là tài liệu lưu trữ cá nhân):

 

Phiếu đề cử xin gửi về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước qua đường bưu điện trước ngày 25 tháng 12 năm 2007 theo địa chỉ:

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, 12 phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 04 7663673 (mobile: 0912068988 hoặc 0912316461); fax: 04 8328553; e-mail: ttnckh@archives.gov.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1061/VTLTNN-TTNC về việc đề cử bình chọn 100 tài liệu lưu trữ tiêu biểu của Việt Nam năm 2008 do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.374

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49