Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 9335/NHNN-QLNH of November 27, 2009, re request for making data report

Số hiệu: 9335/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 9335/NHNN-QLNH
V/v yêu cầu báo cáo số liệu

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp điều hành chính sách vĩ mô trong thời gian tới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (TCTD) thực hiện gấp một số nội dung sau:

Báo cáo số dư tiền gửi bằng ngoại tệ, số dư nợ vay bằng ngoại tệ của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước; bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước tại TCTD. Báo cáo được thực hiện theo Mẫu biểu số và Mẫu biểu số 2 đính kèm.

Số liệu báo cáo theo các Mẫu biểu trên được tổng hợp đến ngày 30/11/2009 hoặc vào thời điểm cập nhật nhất có thể.

Các TCTD gửi báo cáo về các nội dung nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) - địa chỉ 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội trong ngày 04/12/2009.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 


MẪU BIỂU SỐ 1

Tên Tổ chức tín dụng báo cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔNG CÔNG TY, CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ
VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Số dư đến ngày 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể)

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT

Tên Tổ chức (bao gồm các doanh nghiệp trực thuộc)

Số dư tiền gửi bằng USD

Số dư tiền gửi bằng ngoại tệ khác quy đổi ra USD

Có kỳ hạn

Không kỳ hạn

Có kỳ hạn

Không kỳ hạn

Kỳ hạn đến 3 tháng

Kỳ hạn trên 3 tháng

Kỳ hạn đến 3 tháng

Kỳ hạn trên 3 tháng

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Tổ chức yêu cầu báo cáo là các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước có số dư tiền gửi tại TCTD.

- Đối với các ngoại tệ khác quy đổi ra USD theo tỷ giá ngày làm báo cáo.

- Thông tin chi tiết (nếu cần thiết) đề nghị liên hệ số máy 043 934 3356 (Vụ Quản lý Ngoại hối).

 

Lập bảng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên)

….., ngày … tháng … năm 2009
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU BIỂU SỐ 2

Tên TCTD báo cáo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

BÁO CÁO SỐ DƯ CÁC KHOẢN CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA TCTD ĐỐI VỚI CÁC TỔNG CÔNG TY,
CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN
(Số dư đến ngày 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể)

Đơn vị tính: 1.000 USD

STT

Tên tổ chức được TCTD cho vay ngoại tệ

Tên đơn vị đầu mối thu xếp

Đơn vị bảo lãnh

Tổng số tiền cho vay

Tổng số vốn đã rút

Tổng số tiền đã thanh toán

Kế hoạch rút vốn trong thời gian tới

Dư nợ cuối kỳ

Kế hoạch trả nợ

Tổng số

Trong đó quá hạn

Tháng 12 năm 2009

Quý I năm 2010

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Tổ chức yêu cầu báo cáo là các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp thành viên trực thuộc hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng Công ty Nhà nước.

- Số liệu báo cáo đối với các khoản vay đang còn số dư tại thời điểm 30/11/2009 hoặc thời điểm cập nhật nhất có thể.

- Đối với các khoản vay đồng tài trợ, đề nghị ghi rõ tên đơn vị đầu mối và số liệu báo cáo đối với phần cho vay của TCTD trong khoản vay đồng tài trợ.

- Ngoại tệ khác được quy đổi ra đồng USD theo tỷ giá tính toán ngày làm báo cáo.

- Thông tin chi tiết (nếu cần thiết) đề nghị liên hệ số máy 043 934 3356 (Vụ Quản lý Ngoại hối).

 

Lập bảng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2009
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 9335/NHNN-QLNH
Ref: request for making data report

Hanoi, November 27, 2009

 

To: Credit institutions authorized to engage in foreign exchange activity

With a view to implementing guideline of the Prime Minister on the implementation of management measures of macro policy in coming time, the Governor of the State Bank of Vietnam requests credit institutions which are authorized to engage in foreign exchange activity (CI) to urgently implement some contents as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 9335/NHNN-QLNH of November 27, 2009, re request for making data report

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.417
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.55.57