Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 9600/NHNN-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 08/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 9600/NHNN-TCKT 
V/v Bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

 

- Căn cứ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ;
- Căn cứ Thông tư số 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (QTDCS);
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại Công văn số 303/CV-QTDTW ngày 26/11/2009 v/v xin đăng ký bổ sung tài khoản kế toán Dự án CVN 6014 01F và Dự án ADB 2513;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hướng dẫn bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán QTDCS (ban hành kèm theo Công văn số 1179/CV-KTTC2 ngày 19/8/2004 của NHNN và các công văn sửa đổi, bổ sung), cụ thể:

I- Bổ sung vào Hệ thống tài khoản QTDCS các tài khoản sau:

1. Bổ sung vào các tài khoản 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 thuộc tài khoản 211- Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

21116- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21117- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21126- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21127- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21136- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21137- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21146- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21147- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21156- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21157- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

2. Bổ sung vào các tài khoản 2121, 2122, 2123, 2124, 2125 thuộc tài khoản 212- Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

21216- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21217- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21226- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21227- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21236- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21237- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21246- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21247- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21256- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21257- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

3. Bổ sung vào các tài khoản 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 thuộc tài khoản 213- Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

21316- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21317- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21326- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21327- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21336- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21337- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21346- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21347- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

21356- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

21357- Cho vay bằng nguồn vốn Dự án ADB 2513

4. Bổ sung vào các tài khoản 41511, 41591- Vay Quỹ tín dụng Trung ương thuộc tài khoản 415- Vay các tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam các tài khoản tương ứng sau:

415116- Vay từ nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

415117- Vay từ nguồn vốn Dự án ADB 2513

415916- Vay từ nguồn vốn Dự án CVN 6014 01F

415917- Vay từ nguồn vốn Dự án ADB 2513

II- Nội dung hạch toán trên các tài khoản quy định tại phần I Công văn này:

Nội dung hạch toán các tài khoản được bổ sung tại phần I Công văn này được thực hiện theo hướng dẫn nội dung hạch toán các tài khoản tương ứng tại Công văn số 1179/CV-KTTC2 ngày 19/8/2004 và Công văn số 1459/NHNN-KTTC ngày 18/02/2008 của NHNN.

III- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố
(để sao gửi và chỉ đạo các QTDNDCS
trên địa bàn thực hiện);
- PTĐ Đặng Thanh Bình (để báo cáo);
- Cơ quan Thanh tra, Giám sát NH (để phối hợp);
- Quỹ TDND Trung ương (để phối hợp);                
- Lưu VP, TCKT2 (5 bản).

TL/THỐNG ĐỐC
KT/VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9600/NHNN-TCKT bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.869
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180