Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7493/NHNN-CSTT báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 7493/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Ngọc Bảo
Ngày ban hành: 04/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7493/NHNN-CSTT
V/v báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các ngân hàng thương mại Nhà nước;
- Các ngân hàng thương mại cổ phần;
- Các ngân hàng liên doanh;
- Các ngân hàng 100% vốn nước ngoài;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Các công ty tài chính;
- Các công ty cho thuê tài chính.

 

Để có cơ sở đánh giá hoạt động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng phục vụ cho việc điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng như sau:

1. Xây dựng và gửi báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ theo mẫu biểu đính kèm công văn này. Báo cáo về hoạt động cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ chính sách tiền tệ) vào ngày 10 tháng liền kề sau tháng báo cáo (theo địa chỉ: 49 - Lý Thái Tổ - Hà Nội, điện thoại: 04.38259158 hoặc 04.38246955, fax: 04.38246953, email: phongcstd@sbv.gov.vn).

2. Xây dựng và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nguồn ngoại tệ để trả nợ của khách hàng trong quý IV năm 2010 và quý I năm 2011. Báo cáo gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ) chậm nhất vào ngày 15/10/2010.

Kính mong sự hợp tác của các tổ chức tín dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN và PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
Nguyễn Ngọc Bảo

 

Tên TCTD: …………………………

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHO VAY, ĐẦU TƯ BẰNG NGOẠI TỆ HÀNG THÁNG

Tháng … năm …..

Chỉ tiêu

Số dư nợ (quy đổi tỷ đồng)

Tăng trưởng so với tháng trước liền kề (%)

1. Dư nợ cho vay đối với khách hàng là tổ chức kinh tế và cá nhân ở trong nước

 

 

a. Dư nợ cho vay phân theo thời hạn

 

 

- Ngắn hạn

 

 

- Trung và dài hạn

 

 

b. Dư nợ cho vay phân theo mục đích vay vốn

 

 

- Để thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu

 

 

+ Trong đó: Nhập khẩu hàng hóa dịch vụ để sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu

 

 

- Để trả nợ nước ngoài trước hạn

 

 

- Để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

 

 

- Để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu mà khách hàng vay bán ngoại tệ cho NHTM để chuyển sang VNĐ thanh toán các chi phí ở trong nước

 

 

- Cho vay để thực hiện các mục đích khác theo quy định của pháp luật

 

 

c. Dư nợ cho vay phân theo nguồn trả nợ của khách hàng vay

 

 

- Từ hoạt động xuất khẩu của khách hàng

 

 

- Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (trừ xuất khẩu) của khách hàng

 

 

- Từ các nguồn khác

 

 

2. Dư nợ cho vay và đầu tư đối với TCTD khác hoạt động tại Việt Nam

 

 

a. Gửi tiền tại TCTD khác

 

 

Trong đó: - Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

 

 

b. Cho vay đối với các TCTD khác

 

 

c. Đầu tư giấy tờ có giá do TCTD khác phát hành

 

 

3. Đầu tư khác

 

 

a. Đầu tư chứng khoán Chính phủ (tín phiếu, trái phiếu…)

 

 

b. Chứng khoán nước ngoài

 

 

Trong đó: Chứng khoán nợ nước ngoài

 

 

c. Tiền gửi tại nước ngoài

 

 

d. Các khoản trả nợ khác

 

 

Tổng cộng (1+2+3)

 

 

 


Lập biểu

…, ngày … tháng … năm 2010
Tổng Giám đốc

 

Ghi chú:

1. Thời hạn gửi báo cáo Hàng tháng chậm nhất vào ngày 10 tháng liền kề tháng báo cáo. Riêng báo cáo tháng 8/2010 và tháng 9/2010, các TCTD gửi chậm nhất vào ngày 20/10/2010.

2. Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết báo cáo khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời bằng văn bản hoặc qua số điện thoại: 04.38259158 hoặc 04.38246955.

 

Tên TCTD: ……………………………………..

BÁO CÁO NGUỒN NGOẠI TỆ ĐỂ TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG QUÝ IV NĂM 2010 VÀ QUÝ I NĂM 2011

ĐVT: quy đổi tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

Tháng 10/2010

Tháng 11/2010

Tháng 12/2010

Tháng 01/2011

Tháng 02/2011

Tháng 03/2011

Tổng cộng

1

Số tiền thu nợ bằng ngoại tệ các khoản vay đến hạn trong quý IV năm 2010 và quý I năm 2011 theo hợp đồng tín dụng

 

 

 

 

 

 

 

2

Số tiền là nguồn trả nợ các khoản vay đến hạn trong quý IV năm 2010 và quý I năm 2011 của khách hàng vay

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

- Số ngoại tệ thu từ hoạt động xuất khẩu của khách hàng vay sử dụng để trả nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số ngoại tệ thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác (trừ xuất khẩu) của khách hàng vay sử dụng để trả nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số ngoại tệ trên các tài khoản tiền gửi của khách hàng vay tại thời điểm 30/9/2010 sử dụng để trả nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số ngoại tệ thực có của TCTD cho vay đã cam kết bằng văn bản cho khách hàng vay để trả nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số ngoại tệ thực có của TCTD khác đã cam kết bằng văn bản bán cho khách hàng vay để trả nợ

 

 

 

 

 

 

 

3

Chênh lệch giữa số tiền thu nợ và nguồn trả nợ của khách hàng vay ((1)-(2)) mà khách hàng vay cần phải huy động từ nguồn khác để trả nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

- Vay nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập biểu


Kiểm soát

…, ngày … tháng … năm 2010
Tổng Giám đốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7493/NHNN-CSTT báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.511

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123