Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7123/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 12/09/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp để miễn, giảm phí cho khách hàng

Ngày 12/9/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn 7123/NHNN-TTGSNH về phí tại tổ chức tín dụng.

NHNN yêu cầu các TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp để miễn, giảm phí cho khách hàng

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), Ngân hàng các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

* Đối với các tổ chức tín dụng:

- TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để miễn, giảm phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và Thông báo 225/ TB-VPCP ngày 15/6/2023.

- Rà soát tình hình thu phí và các loại phí đang áp dụng tại TCTD để xem xét miễn, giảm thêm một số loại phí không cần thiết nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng vay vốn theo chủ trương của Chính phủ. Xây dựng loại phí, mức phí, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ cho khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện thu phí phù hợp quy định của pháp luật, thực hiện niêm yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Công khai thông tin cho khách hàng về chính sách miễn, giảm một số loại phí đang áp dụng tại ngân hàng để khách hàng nắm và tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ TCTD. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ của các đơn vị trực thuộc về việc thu phí đối với khách hàng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

* Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố:

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện tiết giảm chi phí, thực hiện chính sách miễn, giảm phí để hỗ trợ cho khách hàng vay vốn theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và Thông báo 225/ TB-VPCP ngày 15/6/2023. Đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ về tình hình thu phí, các loại phí của các chi nhánh TCTD trên địa bàn, việc niêm yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh, chủ động chỉ đạo, xử lý trường hợp phát hiện TCTD không thực hiện theo quy định.

- Thực hiện công tác truyền thông về các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN để các TCTD tích cực thực hiện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và khách hàng vay vốn.

Công văn 7123/NHNN-TTGSNH được ban hành ngày 12/9/2023.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7123/NHNN-TTGSNH
V/v về phí tại TCTD

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, trên cơ sở thông tin báo cáo về các loại phí đang áp dụng tại một số tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các TCTD

- TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí để miễn, giảm phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và Thông báo số 225/TB-VPCP ngày 15/6/2023 của Văn phòng Chính phủ.

- Rà soát tình hình thu phí và các loại phí đang áp dụng tại TCTD để xem xét miễn, giảm thêm một số loại phí không cần thiết nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng vay vốn theo chủ trương của Chính phủ. Xây dựng loại phí, mức phí, phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, góp phần hỗ trợ cho khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện thu phí phù hợp quy định của pháp luật, thực hiện niêm yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng. Công khai thông tin cho khách hàng về chính sách miễn, giảm một số loại phí đang áp dụng tại ngân hàng để khách hàng nắm và tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ TCTD. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ của các đơn vị trực thuộc về việc thu phí đối với khách hàng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

- Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện tiết giảm chi phí, thực hiện chính sách miễn, giảm phí để hỗ trợ cho khách hàng vay vốn theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 và Thông báo số 225/TB-VPCP ngày 15/6/2023. Đồng thời, theo dõi, giám sát chặt chẽ về tình hình thu phí, các loại phí của các chi nhánh TCTD trên địa bàn, việc niêm yết công khai mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh, chủ động chỉ đạo, xử lý trường hợp phát hiện TCTD không thực hiện theo quy định.

- Thực hiện công tác truyền thông về các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN để các TCTD tích cực thực hiện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và khách hàng vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN (để b/c);
- Vụ Chính sách tiền tệ;
- Vụ Tín dụng các ngành kinh tế;
- Vụ Tài chính - Kế toán;
- Vụ Thanh toán;
- Vụ Quản lý ngoại hối;
- Chánh TTGSNH (để b/c);
- TTGSNH 1, 2 (để giám sát);
- Lưu: VP, TTGSNH4.
ĐH.GIANG.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Nguyễn Đức Long

STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 7123/NHNN-TTGSNH
Re: fees at credit institutions

 Hanoi, September 12, 2023

 

To:

- Credit institutions and foreign bank branches;
- State Bank branches in provinces and cities.

In accordance with the Government's guiding policies and based on reports of fees being applied at some credit institutions, the State Bank of Vietnam requires all credit institutions and foreign bank branches (hereinafter referred to as credit institutions) and State Bank branches in provinces and cities to conduct the following:

1. With respect to credit institutions

- Credit institutions continue to implement cost reduction solutions to waive and reduce fees, with a view to support and resolve difficulties for customers to restore production and business, in accordance with the Government's direction in Resolution No. 11/NQ-CP dated January 30, 2022 and Notice No. 225/TB-VPCP dated June 15, 2023 of the Government Office.

- Credit institutions should review their fee collection and applicable fees to consider waiving or reducing unnecessary fees, in accordance with government policies, to continue supporting loan customers. Develop appropriate fees and rates to promote businesses’ and individuals’ access to credit capital, enabling them to overcome difficulties and grow their production and business activities.

- Collect fees in accordance with the law, and publish service fees in the credit institution's business activities. Disclose the bank's fee waiver and reduction policy to customers so they can understand and access support from credit institutions. Strengthen inspection and enforcement of affiliated units' compliance with fee collection policies for customers, and promptly detect and strictly handle any violations.

2. With respect to State Bank branches in provinces or cities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Communicate Government and State Bank policies and directives to credit institutions to help them actively support people, businesses, and loan customers.

The State Bank of Vietnam requires credit institutions, foreign bank branches, and State Bank branches in provinces and cities to strictly implement the new guidelines./.

 

 

ON BEHALF OF GOVERNOR
PP. CHIEF BANKING INSPECTOR
DEPUTY CHIEF BANKING INSPECTOR
Nguyen Duc Long

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7123/NHNN-TTGSNH ngày 12/09/2023 về phí tại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.381

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!