Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4723/NHNN-TCKT về việc hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 05/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4723/NHNN-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phạm Hoàng Đức
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4723/NHNN-TCKT
V/v hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 05/2009/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 07/4/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để sản xuất – kinh doanh (Thông tư 05/2009/TT-NHNN); Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý chuyển cấp số tiền hỗ trợ lãi suất (HTLS), quyết toán HTLS và kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng đối với việc HTLS do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN) thực hiện, NHNN có ý kiến như sau:

1. Về hạch toán HTLS:

Do Chế độ kế toán áp dụng đối với NHPTVN được Bộ Tài chính ban hành, vì vậy, NHPTVN cần chủ động đề nghị với Bộ Tài chính có hướng dẫn hạch toán HTLS theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN hoặc NHPTVN tự ban hành hướng dẫn này (nếu có quy định cho phép). NHPTVN gửi văn bản hướng dẫn hạch toán HTLS theo Thông tư 05/2009/TT-NHNN về NHNN (Thanh tra Ngân hàng và Vụ Tài chính – Kế toán) để theo dõi.

(NHNN gửi Quý Ngân hàng Công văn số 4700/NHNN-TCKT ngày 22/6/2009 v/v hướng dẫn kế toán HTLS đối với Ngân hàng thương mại và Công ty Tài chính để tham khảo trong hướng dẫn kế toán).

2. Hàng tháng, chậm nhất vào ngày 10 tháng liền kề tháng báo cáo, NHPTVN lập “Bảng kê các khoản phải thu, phải trả về HTLS” (mẫu tại phụ lục 01 kèm theo Công văn này) và gửi về NHNN (Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Tài chính – Kế toán) để xử lý chuyển cấp số tiền HTLS theo quy định. NHPTVN chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, đầy đủ của các số liệu trong “Bảng kê các khoản phải thu, phải trả về HTLS” này.

 

 

Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- Ban Lãnh đạo NHNN; (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán & Kiểm toán);
- Vụ CSTT, Thanh tra NH (để biết và phối hợp);
- Sở Giao dịch NHNN (để biết và phối hợp);
- Các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 186/QĐ-NHNN (để biết);
- Lưu VP, TCKT2 (5 bản).

TL/THỐNG ĐỐC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
Phạm Hoàng Đức

 


PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số 4723/NHNN-TCKT ngày 23/6/2009 của Ngân hàng Nhà nước)

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT
Theo Quyết định số 443/QĐ-TTg và Thông tư số 05/2009/TT-NHNN
Tháng …/200X

Đơn vị tính: ………

STT

Chỉ tiêu

Doanh số phát sinh

Số dư

Nợ

Nợ

I

Phải thu về hỗ trợ lãi suất

 

 

 

 

1

Số lãi tiền vay đã hỗ trợ lãi suất

 

 

 

 

 

Cộng (I):

 

 

 

 

II

Phải trả về hỗ trợ lãi suất

 

 

 

 

2

Nhận tiền hỗ trợ lãi suất (Số tiền HTLS Nhà nước đã chuyển cấp)

 

 

 

 

3

Tiền hỗ trợ lãi suất đã thu hồi để hoàn trả Nhà nước

 

 

 

 

 

Cộng (II):

 

 

 

 

 


Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)


Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ
(Ký và ghi rõ họ tên)

…….., ngày … tháng … năm …..
Tổng Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4723/NHNN-TCKT về việc hạch toán hỗ trợ lãi suất theo Thông tư số 05/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.012

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178